Projektansökan Förstudie Orust Mejeri

      

Förstudie Orust Mejeri


Generella uppgifter om ansökan
Det finns intresse bland bönder och konsumenter av ett lokalt mejeri på Orust. Förstudien Orust mejeri skall fördjupa kunskapen om behovet och inhämta nödvändig kunskap om mejeriverksamhet, och sedan värdera och bearbeta denna kunskap till några helhetsförslag. Dessa förslag skall därefter presenteras för berörda parter och allmänhet. Förstudien skall också förbereda för fortsatt arbete mot ett färdigt Mejeri på Orust.

Metoder för inhämtande kommer att väljas utifrån bästa lämplighet. Det kan vara gruppträffar/dialoger, öppna tematräffar, enskilda samtal, studiebesök, telefonsamtal, enkäter m.m.

Slutdatum
2018-06-30

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Projektet omfattar endast insamlande och analys av information samt möten, inga produkter säljs. Enda inkomst är projektbidrag. Vare sig
projektet/förstudien som sådan eller projektägaren är momspliktig (hänvisning till Skatteverket SKV 324,
utgåva 23).

Projekt
Öka förädlingen av jordbruksprodukter i övrigt > Mejeriprodukter > Utveckla nya produkter, processer eller teknik.

Om projektet
• VÄSTRA GÖTALAND
• ORUST
Leader södra Bohuslän

Målgruppen för projektet?
Mjölkbönder på Orust som är intresserade av att leverera till lokalt mejeri
Butiker och konsumenter som är intresserade av att köpa lokalt producerad mjölk
Andra aktörer som kan ha intresse av lokalt mejeri, t.ex. restauranger och matföretag

Syftet med projektet?
Vi vill under förstudien utreda förutsättningarna för att etablera ett lokalt mejeri på Orust, visa på några olika lösningar, värdera dessa och forma den konstellation som ev. skall driva det fortsatta arbetet vidare.

Behov
Inom Orust Mat finns mjölkbönder som är intresserade av att leverera sin mjölk (eller delar av produktionen) till ett lokalt mejeri och möjligen också att ingå i driften på något sätt. Det finns ett stort intresse från konsumenter på Orust att kunna köpa lokalt producerad mjölk. Ingen enskild mjölkbonde på Orust har visat sig vara villig starta ett eget mejeri, varför vi vill undersöka vilka andra möjliga former för ett mejeribildande som kan finnas och vilka förutsättningar som krävs i form av råvaror, teknik, förpackning, logistik, marknad, försäljning mm. En möjlig form som skall undersökas är
medlemsdrivet mejeri, där alla är välkomna som medlemmar, såväl mjölkbönder som butiksägare och konsumenter och andra intresserade. Det kan ge en arena för ökad lokal gemenskap och ge mejeriet en ökad chans till fortlevnad oavsett enskilda mjölkbönders beslut. Inom denna form finns troligen goda förutsättningar för att det bland medlemmarna kan uppstå nya initiativ inom verksamheten, t.ex. nya produkter baserad på råvaran mjölk.

Intresset för lokal mat har ökat starkt under senare tid. Konsumenter efterfrågar det och producenter anstränger sig att motsvara efterfrågan. Produkter från grönsaker, frukt, spannmål och kött har blivit ganska vanligt, och även ostar av olika slag. Men länge var dock dryckesmjölk en produkt som kom från stora anläggningar, med långa transporter som följd. Med sjunkande ersättning för mjölk levererad till de större mejerierna växte en önskan fram hos en del mjölkbönder att själva kunna sälja sin mjölk i sitt eget närområde. Runt om i Sverige har därför flera små mejerier för dryckesmjölk växt fram. Det har bemötts väldigt positivt av konsumenter och ofta lett till en god kontakt mellan gård och konsument. Det känns gott att veta från vilken gård mjölken kommer. Diskussionerna kring mjölkproduktion och kopplingen mellan betalt pris för mjölken och hur mycket bonden får för sitt arbete har gett ny insikt till många mjölkdrickare.

Inom Orust Mat finns mjölkproducerande bönder, varav en lantbrukare idag säljer mejeriprodukter (yoghurt) i liten skala. De har tillsammans undersökt vissa av förutsättningarna för att starta ett mejeri. Av olika skäl har de valt att inte starta ett eget mejeri på gården, intresse finns dock för att ingå i något sammanhang där ett
mejeri kan komma till stånd.

Tillsammans med Orust Kretsloppsakademi (OKA) genomförde Orust Mat en aktivitet på Energimässan 2015, där man hade kontakt med ett stort antal konsumenter som visade ett mycket stort intresse för att få möjlighet att köpa Orust-producerad mjölk. Sedan dess har många återkommit till Orust Mat och OKA och frågat ”När kan vi köpa Orust-mjölk?”.

Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Nej

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Projektet ägs av den ideella föreningen SV Väst, som sköter det administrativa, ekonomisk redovisning och projektredovisningar. Tjänsteman hos SV utgör projektkoordinator. Projektledaren står för sakkunskapen samt ansvarar genomförandet av bl.a. insamling och analys av underlag. Några medlemmar inom Orust Mat och OKA är själva mjölkbönder och har därmed kunskap om råvaran. En av dem, Eva-Lisa Petterson, producerar idag yoghurt för försäljning i liten skala och har därmed ett visst kunnande kring mejeriprocessen, utrustning och förpackningen. Inom Orust Mat finns också Anders Andersson ägare av Hemköpsbutik som har ett kunnande inom dagligvaruhandel och konsumentkontakt.

Projektledaren, tillika expertutredare Maria Schmidt Larsson är utbildad Livsmedelsingenjör och designer och har under många år arbetat med utveckling av småskaliga matföretag över hela Sverige. Hon har god vana av att samla in och bearbeta information och därefter presentera förslag och lösningar på ett kommunikativt sätt, både i tex/bild och muntligt. Hon har dessutom utbildningar inom: Projektledning (Learing tree), Affärsutveckling (Almi), Kooperativt företagande (Coompanion), Hållbar design (Göteborgs Universitet). Hon har ett brett nätverk inom området småskalig matproduktion. Har bl.a. jobbat med producentföreningen
Lokalproducerat i Väst.

Studieförbundet Vuxenskolan Väst
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) vill vara en engagerad lokal kraft för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle i hela landet.
Avdelningen SV Väst omfattar 19 kommuner i ett utökat kommunalförbund FyrBoDal. Hade år 2016 12.800 unika deltagare i gruppverksamhet inom folkbildningen, ytterligare 1250 deltagare var asylsökande, till detta tillkommer deltagare i avdelningens ca 3600 kulturprogram. Fasta förhyrningar av kontor och/eller studielokaler samt lokalt ansvariga tjänstemän i/för samtliga aktuella kommuner, bl.a. i Henån där två
tjänstemän har sin placeringsort.

SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

Vilka andra samarbetar projektet med?
Den ideella föreningen Orust Mat där några av Orust mjölkbönder är medlemmar, mjölkbönder utanför Orust Mat, butiksägare. Konsumenter på Orust och Tjörn kommer att kontaktas, framför allt i delen som handlar om marknad.
Övriga tilltänkta samarbetspartners: LRF (en av SVs grundorganisationer), Orust Mirakel (ekonomisk förening som bedriver catering med internationella maträtter och som SV varit med och startat inom ramen för ett integrationsprojekt), Coompanion (SV medlemmar i).

Genomförande och aktiviteter

Steg 1. Inhämta och dokumentera grundfakta och kunskap
Vi avser att inhämta kunskap från:
- mjölkbönder på Orust
- butiksägare på Orust och Tjörn samt närområde
- minst 100 konsumenter/privatpersoner
- representanter för Orust kommun (kring etablering och kommunen som mjölkkund)
- markägare
- några lokala mejerier på andra orter
- leverantörer av utrustning
- förpackningsföretag
- aktörer som kan vara intresserade av att förädla det framtida mejeriets produkter
- nytänkare inom mat kring innovativa produkter såväl som gamla recept med lokal anknytning, ex. Orust Mirakel (som tillverkar internationella maträtter).
Metoder för inhämtande kommer att väljas utifrån bästa lämplighet. Det kan vara gruppträffar/dialoger, öppna tematräffar, enskilda samtal, studiebesök, telefonsamtal, enkäter m.m.

Steg 2. Bearbeta och värdera kunskap
All insamlad grundfakta och kunskap värderas och vägs samman och ställs i relation till det behov som finns hos mjölkbönder, mjölkkonsumenter och andra aktörer som berörs.

Steg 3. Sammanställa helhetsförslag
Vi ska vid förstudiens slut skapat helhetsförslag på hur följande kan lösas:
Råvaruleverans, från vilken/vilka bönder skall mjölken komma?
Transport, hur kommer mjölken till mejeriet?
Mejeriets lokalisering, var på Orust är det lämpligt och varför?
Utrustning, vilken utrustning finns att tillgå, vilka kan passa på Orust mejeri?
Personal, vilken bemanning behövs på mejeriet, lämplig anställningsform?
Förpackning, vilka förpackningar finns att tillgå, vilka är lämpliga i vårt fall?
Vattentillgång, för diskning mm. detta kan möjligen vara ett problem på vissa platser.
Produktsortiment, vilka mjölkprodukter och mjölkbaserade produkter kan vara lämpliga?
Transport, hur kommer produkter till butik och vidare till konsument, alt. direkt till konsument?
Investeringar, hur stora är de totala investeringar som måste göras?
Vem kan göra investeringen?
Finns det stödformer som kan användas?
Vilka möjliga ägarformer finns, vad är lämpligt i vårt fall?
Andra frågor?
Hur kan vi gå vidare?

Steg 4. Presentera förslagen
Ett lättöverskådligt presentationsmaterial tas fram (troligen bildspel) där de olika förslagen presenteras. Först hålls ett möte dit mjölkbönder, butiksägare, kommunen, markägare och andra som kan vara speciellt berörda av förslagen bjuds in. Därefter hålls ett öppet möte dit allmänheten bjuds in och även deltagarna från första
mötet. Förslagen presentas och diskuteras i blandade grupper. Vid dessa möten fångar vi upp dem som är intresserade av att arbeta aktivt med en etablering.

Steg 5. Förbereda fortsättning
Efter informationsmötena förs diskussioner med intresserade om hur vi kan gå vidare och material lämnas över till nästa konstellation.
Undersöka möjligheter att söka stöd från Leader Södra Bohuslän

Nytänkande och andras erfarenheter
Lokalt mejeri för mjölkproduktion finns inte på Orust, men väl i andra delar av landet där vi kan hämta inspiration och erfarenhet.
Den ägandeform som vi i första hand skall utreda, d.v.s. medlemsägt där medlemmar kan vara mjölkbönder, butiksägare, konsumenter och andra intresserade känner vi inte till inom lokalt mejeri. - Däremot är formen kooperativt ägande en företagsform som växer. Vi kan hämta inspiration i andra branscher och via rådgivningsaktörer som Coompanion.

Vi har även tänkt att hämta inspiration från företag som tillverkar s.k. invandrarprodukter, såsom kryddade yoghurtbollar (företag i Malmö).

Geografiskt område
Vi kommer under förstudien att inhämta bakgrundsfakta från Orust, troligen också Tjörn, och kanske närliggande fastland. På Orust produceras idag mer mjölk än vad Orustborna själva kan dricka. Därför finns intresse för att sälja även till andra områden. Tjörn har ingen mjölkbonde.

Mål
Vi ska ha utrett och bedömt vilka förutsättningar som behövs för att kunna starta ett lokalt mejeri på Orust. Målet är att vi har ett färdigt, förankrat förslag till hur vi kan gå vidare.

Mål på lång sikt
Vi vill att förstudien ska leda fram till att det på sikt finns ett lokalt mejeri på Orust, där mjölken kommer från bönder på ön och huvudparten av mjölkprodukterna säljs på Orust (och även en hel del på Tjörn). (Tjörn har ingen egen mjölkbonde) Lite säljs även till närliggande fastland.

I sortimentet finns vanlig mjölk med olika fetthalter, KRAV-mjölk, yoghurt och andra traditionella mejeriprodukter och även någon ny spännande produkt har sett dagen ljus, kanske födda ur samarbetet med Orust Mirakel.
Ägarformen är ett gemensamt ägande med mjölkbönder, butiker och konsumenter.
Denna ägarform har gett god kontakt och förståelse för varandras behov och önskemål, och konsumenter och hela deras familjer har besökt gårdarna och vinkar numera till kossorna när de åker förbi. Mejeriets etablering har en positiv inverkan på nya generationer av mjölkbönder i viljan att stanna på gården och driva den med
mjölkproduktion.

Ett samarbete har etablerats med andra lokal matproducenter, för gemensamma aktiviteter, transporter och
kompetensutveckling.

Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver er själva?
Mjölkbönder på Orust, nuvarande och kommande generation.
Butiker på Orust och Tjörn m.fl.
Konsumenter som önskar köpa lokalt producerad mjölk.
Andra som kan inspireras att starta liknande företag i andra branscher och regioner.
Orust Kommun

Hur kommer ni att sprida projektets resultat?
Resultatet kommer dels att delges mjölkproducenter, medlemmar i Orust Mat och OKA, butiksägare och andra speciellt berörda på ett möte och dessutom presenteras på ett öppet informationsmöte dit allmänheten och producenter bjuds in. Där berättar vi om förutsättningarna för att starta ett mejeri. Viktigt material sammanställs skriftligt och finns tillgängligt hos Orust Mat. En kort redogörelse läggs på Orust Mats hemsida
och i SVs nyhetsbrev. Ett möte hålls för att överlämna material och kunskap hålls med dem som visat intresse för att engagera sig i den (eventuellt) fortsatta etableringen.

Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Detta är en förstudie, där möjligheten till ett lokalt mejeri utforskas. Vid förstudiens slut finns ett underlag att ta ställning till huruvida vi ska gå vidare med etablering eller ej.

Hur är projektet avgränsat från er vanliga verksamhet?
Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med folkbildning och den huvudsakliga verksamheten består av studiecirklar och kulturarrangemang. Det finns även stor vana vid att driva utvecklingsprojekt. Det här projektet avgränsas i ekonomisystemet med ett eget projektnummer och bokföringen blandas inte ihop med andra verksamheter. Den arbetade tid för ekonomihanteringen som tagits upp i budgeten redovisas i en dagbok, likaså nedlagd tid för projektkoordinator/verksamhetsutvecklare. I övrigt köps tjänsterna som projektledare tillika expertutredare externt och berör inte anställd personal.

Har du som sökande sökt eller beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Nej

Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre beskattningsåren?
Nej

Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Nej
Personer inom Orust Mat (och Orust Kretsloppsakademi) har under lång tid jobbat ideellt med detta, men kan inte lägga den tid som krävs för att snabbt och genomtänkt komma fram till ett fullständigt beslutsunderlag. Orust Mat saknar också den expertkunskap inom livsmedel, varumärkesbyggande och företagsutveckling som vi här kan få tillgång till via arvoderad konsult.

Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Ja. Referensgruppen erhåller ingen ersättning, inte heller privatpersoner som deltager vid intervjutillfällen och/eller dialogmöten.
Medlemmar i Orust Mat och Orust Kretsloppsakademi kommer att delta i förstudien med ideell tid för att hjälpa till med att inhämta och sammanställa uppgifter från andra mejerier, leverantörer mm. De kommer också att i viss utsträckning delta i möten och intervjuer som experten kommer att genomföra. Mjölkbönder på Orust deltar med sin tid vid intervjuer och samtal om råvaruleveranser och konsumenter deltar med sin tid
via intervjuer. Medlemmar och allmänhet deltar med sin tid på en avslutande presentation och diskussionen om fortsättningen. 600 ideella timmar räknar vi med.

Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?
132000

Mätbara mål och uppföljningsuppgifter
Kommer projektet att leda till att nya företag skapas? - Nej
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor? - Nej
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män? - Nej