Sinnenas oas

Projektet har nu övergått till att bli en daglig verksamhet!

Kulturcentrum Väst har fram till och med hösten 2016 varit ett kultur- och samarbetsprojekt mellan Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner, med finansiering av Allmänna Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan Väst som huvudägare. Nu är det en daglig- kulturarbetsplats och konstscen i södra Bohuslän.

Läs mer på Kulturcentrum Västs hemsida

Syfte

Projektets syfte är att skapa ett vidgat deltagande och ökad tillgänglighet inom kulturområdet för personer med funktionsnedsättning.

Vi tar tillvara på mångfalden i samhället för att skapa social hållbarhet genom att producera och leverera scenkonst och skapa meningsfull sysselsättning där alla bidrar utifrån sina förmågor.

I vårt arbete utgår vi från värderingar om vikten av demokrati, delaktighet, tillgänglighet och arbete mot diskriminering, och vi gör det såväl i teori som praktik.

Mål

Vad är det som är nyskapande och utvecklande med projektet?

Vi utvecklar en ny arena med tonvikt på mångfald och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar i Västra Götaland. Här prövas en ny modell för regional utveckling med konsten som drivkraft.

Vilka aktiviteter planerar vi och vilka ska delta?

Skapande i; teater, musik, dans, bild och form för personer med funktionsnedsättning.

Vad vill vi uppnå med projektet?

En kulturarbetsplats som producerar professionell integrerad scenkonst tillsammans med amatörer med funktionsnedsättning och professionella scenkonstnärer.

Mätbara mål år 2014

Scenträning utökas från 3 till 4 dagar/ vecka. Produktion av föreställningen ”Cross Roads”. Produktion av en publik föreställning/forumteater. En 5-dagars Teater och Musiksommarkurs. Spelningar med vår interaktiva föreställning Phantasia. Uppstart av dans och teatergrupp i Tjörn och Orust kommuner. En nationell konferens den 8 och 9 oktober.

Projektets överlevnad

Vi vill skapa en LSS-verksamhet och en daglig verksamhet för personer med funktionsskillnad inom området konst och kultur.

Vi vill också kunna erbjuda olika kulturaktiviteter till kommuner, företag och enskilda i form av föreställningar, workshops och föreläsningar.

Inför vårt tredje projektår 2015-16 kommer vi också att arbeta med metodutveckling. Vi ska synliggöra och analysera de konstnärliga och pedagogiska metoder som utgör grunden för vår framgång. Målet är att publicera en pedagogisk text och att erbjuda myndigheter och organisationer workshops och handledning i arbete med målgruppen samt andra målgrupper med funktionsnedsättningar.

Med hjälp av regionalt och nationellt kulturstöd i kombination med intäkter från de tjänster vi erbjuder hoppas vi kunna överleva efter Arvsfondsprojektets slut. Vi arbetar också på sponsring från lokala företag.

Tre år är dock en kort tid för att lyckas få de kommunala enheterna inom Stöd och omsorg att vilja förändra sitt regelverk gentemot en extern aktör, när policyn är att enbart anlita sin egen kommunala verksamhet. Vi måste därför vara öppna för många olika möjligheter för att kunna bibehålla vår verksamhet på nuvarande kvalitetsnivå.

Målgruppens delaktighet

Deltagarna deltar i planeringen av tema för verksamheten. Inriktningen är att allt ska ske utifrån den enskildes intresse och förutsättningar. Ledarna lyssnar till deltagarnas önskemål om övningar och musikval och olika kurser. Deltagarperspektivet visa sig även i arbetet med föreställningen, där deltagarna motiverats att aktivt vara med i den konstnärliga processen från idé till genomförande.

Genom kontinuerliga avstämningar och utvärderingar kvalitetssäkrar Kulturcentrum Väst sina metoder och verksamhet. De genomförs både i storgrupp, mindre grupper och individuellt. Det pedagogiska och konstnärliga arbetet präglas av förhållningsättet ”man vet aldrig vem som lär av vem?” Pedagogerna är lyhörda och flexibla med fokus på att deltagarna ska uppleva sig själva som betydelsefulla givare, inte bara mottagare som man lätt blir om man har en funktionsnedsättning.

Kulturcentrum Västs intention är att utveckla verksamheten genom att anpassa den till deltagarna och ge dem större inflytande. Deltagarna uppmuntras att aktivt vara delaktiga och påverka innehåll i verksamheten i: - det pedagogiska arbetet - den skapande processen med föreställningar - de praktiska rutinerna - formen och strukturen för vår utvärdering.

Samarbete

Vilken eller vilka organisationer samverkar aktivt och löpande med projektet?

 • Studieförbundet Vuxenskolan (huvudägare av projektet)
 • Kultur och Fritid samt enheten för Stöd och omsorg, Stenungssund kommun
 • Folkhälsa, Orust kommun
 • Tjörns kommun, Kultur- och fritid samt Individ- och familjeomsorg
 • Arbetsförmedlingen Stenungssund/Orust
 • Coompanion, Fyrbodal
 • Nösnäsgymnasiet
 • Kultur i Väst, genom bland annat Klangfärg
 • Trekungagymnasiet i Kungälv
 • Vänersborgs Särgymnasium
 • Teater Elixir i Stenungssund
 • Kulturföreningen Röda Hjärtan i Stenungssund

Andra medfinansiärer:

 • Stenungssund, Tjörn och Orust kommuner
 • Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i GR
 • VGR: Utvecklingsprojekt

Hämta senaste projektbeskrivning som pdf