Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen,
inklusive HLR, samt kunskap om hur du kan förebygga olycksfall.

Delar av innehållet:
Utföra hjärt-lungräddning
Stoppa blödning
Medvetslöshet-stabilt sidoläge
Kontroll av livstecken
Åtgärder vid luftstopp
Förebygga cirkulationssvikt
Fallolyckor
Larma