Tillsammans för psykisk hälsa

Tillsammans för psykisk hälsa i Västmanland

Tillsammans för psykisk hälsa i Västmanland är ett samverkansprojekt för att öka kunskapen om och förändra attityderna till psykisk (o)hälsa.

Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden till det 3-åriga projektet Tillsammans för psykisk hälsa i Västmanland. Projektet har initierats och byggts upp av nätverket NSPH Västmanland, Studieförbundet Vuxenskolan, VKL, Svenska kyrkan och Västerås Stadsmission.

Projektet syftar till att förändra attityder och bemötande kring människor som lever med psykisk ohälsa. Målet är att bidra till en ny modell för samverkan – Västmanlandsmodellen – där ett öppnare klimat och bredare förståelse för målgruppens hela sammanhang belyses.

Målgruppen är primärt unga och unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning samt anhöriga till dessa. Sekundärt avser projektet att nå andra unga vuxna samt professionell vårdpersonal, arbetsgivare, LSS, skolor, socialtjänst, polis, arbetsförmedlingen, försäkringskassan m fl.

Fokus kommer att ligga på kunskapsutveckling och informationsspridning samt framtagandet av nya metoder och modeller för samverkan mellan brukarorganisationer och offentliga aktörer.

En framgångsfaktor i utvecklandet av Västmanlandsmodellen, och en förutsättning, är den breda ansatsen genom de olika delprojekten. Efter projektet har Västmanland en metod för samverkan kring psykisk hälsa som kan implementeras på flera nivåer i samhället.