Tillbaka

Utbildning för arbetsplatser

Inom projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa” erbjuds arbetsplatser och organisationer utbildning för att få gemensam kunskap om och förståelse för olika former av psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar och innebär stora kostnader för individer, företag och samhälle. Vi kan alla drabbas, av olika skäl och i olika grad. 37 % av alla kvinnor och 24% av alla män i vuxen ålder uppger att de har någon grad av psykisk ohälsa. (Socialstyrelsens folkhälsorapport 2016.) Men trots att detta är så vanligt är det ofta svårt att prata om det psykiska måendet. 

Det är troligt att det på många arbetsplatser finns människor som någon gång under sin anställning riskerar att inte må bra, utan att det behöver vara orsakat av arbetsmiljön (även om det finns tydliga samband mellan arbetsmiljö och psykisk (o)hälsa). En händelse privat, en skilsmässa, en anhörigs bortgång eller sjukdom t ex, får ofta inverkan på arbetsplatsen. Samarbetet, företagets ekonomi, produktiviteten m m berörs. 

Studieförbundet Vuxenskolan kan, tillsammans med personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, bidra med kunskap på olika sätt för att göra det lättare att kunna prata om psykisk hälsa/ohälsa på arbetsplatsen. Vi går inte in och gör det HR-avdelningar och företagshälsovård arbetar med, utan kan ses som ett komplement. 

Det första steget i ett samarbete är att vi träffar representanter för arbetsplatsen –  ledningsgrupp, skyddsombud, fackrepresentanter t ex. Utifrån det kan vi i nästa steg komma fram till olika slags informations-/utbildningsinsatser som passar det behov som finns på arbetsplatsen. Det kan vara en eller flera föreläsningar, workshops, coaching kring bemötande, kollegiala samtalsgrupper m m. 

För mer information kontakta
Susanne Widsell 
susanne.widsell@sv.se 
tel 010-410 12 22