Om projektet

Projektidé - Projekt Tillsammans – för god psykisk hälsa i Västmanland; att genom olika verksamheter bidra till en plattform för ett öppnare klimat kring psykisk hälsa och ohälsa. Projektet ska sprida kunskap och medvetenhet kring psykisk ohälsa. Projektet finansieras med medel från Allmänna Arsvsfonden,

Syftet är att förbättra tillvaron för människor som lever med psykisk ohälsa samt förändra attityder och bemötande kring människor med psykisk ohälsa. Syftet är även att bidra till ett förhållningssätt som inger hopp och tillförsikt i vårdsituationen samt bättre kunskap och förståelse för patientens hela sammanhang.

Projektets mål är att skapa större kunskap, acceptans, förståelse och beredskap kring psykisk ohälsa bland målgruppen; personer med psykisk funktionsnedsättning, samt anhöriga till dessa, allmänheten, vårdpersonal och näringsliv och att öka kunskapen och beredskapen bland unga vid psykisk ohälsa. Slutresultatet blir en ”Västmanlandsmodell” för samverkan kring psykisk hälsa.

Förankring: Projektet har initierats av och är tydligt förankrat hos NSPH Västmanland (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa  i Västmanland) ett nätverk av brukar/patient- och anhörigföreningar. Projektet byggs upp och genomförs av detta nätverk.

Samverkansparter: Kommunerna i Västmanland, Region Västmanland, NSPH-V, Samordningsförbunden i Västmanland, Svenska Kyrkan, Västerås Stadsmission och Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland.

Målgrupper:
1) Unga och vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning, samt anhöriga till dessa. 
2)  Allmänheten med fokus på unga samt professionell vårdpersonal inom verksamheter som bedrivs i kommun- eller landstingsregi eller på uppdrag av dessa, politiker, arbetsgivare, LSS, skolor, vårdutbildningar, socialtjänst, polis, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Projektet skall

  • Uppmärksamma psykisk ohälsa för att på så sätt avdramatisera och ta bort stigmatisering av denna.
  • Använda attityd- och värderingsövningar och en lösningsfokuserad dialog kring psykisk hälsa.
  • Samla människor och ta vara på deras resurser för att skapa en upplevelse av sammanhang.
  • Använda forumspel, samtalsgrupp och andra kreativa verksamheter kring psykisk hälsa att stärka identitet och självbild och skapa stödjande nätverk för unga.
  • Förmedla utbildning och information om psykisk och existentiell hälsa utifrån målgruppens perspektiv, för professionen inom vård och omsorg.
  • Spridning av information om psykisk hälsa till olika etniska grupper.
  • Genomföra föreläsningar, studiecirklar, samtalsgrupper,  forumspel, teater, sång och konstutställningar om psykisk hälsa för allmänhet.
  • Sammanföra professionella med brukare, dela erfarenheter av vården och skapa en dialog genom en oberoende webbaserad plattform.
  • Skapa nätverk mellan kontaktpersoner hos alla medverkande huvudmän och brukarorganisationer.

Fortlevnad - Projektet ska stärka brukarorganisationernas, kommunernas och landstingets samverkan. De metoder och former som vi utvecklar under projektets gång ska säkra att samarbetet håller över tid och kunna tjäna som exempel för samarbetet i andra län.