Samverkansmodell Lunchföreläsningar

Pedagogisk form:  
Annan folkbildning/föreläsningar 

Aktivitetens syfte: 
Ökad och gemensam kunskap om psykisk ohälsa hos personalgrupper som i sitt arbete möter människor i sjukskrivning, rehabilitering, arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsprocess:
I samverkan med Samordningsförbundet Västra Mälardalens samordnare planerades föreläsningar utifrån teman vi tillsammans diskuterade fram. Delat ansvara för att kontakta föreläsare, boka lokal och skicka ut kallelser till målgruppen.

Samverkansorganisationer: 

 • Studieförbundet Vuxenskolan/Arvsfonden/Tillsammans för psykisk hälsa
  • Samordningsförbundet Västra Mälardalen
  • Hjärnkoll Västmanland
  • Hallstahammars kommun
  • Region Västmanland
  • NSPH

Format:  
Föreläsning 2 studietimmar med efterföljande reflektion vid samtal i anslutning till gemensam lunch.
Sammanlagt har 5 lunchföreläsningar ordnats i denna samverkansform under projektets gång. 
25-70 deltagare per gång.
Lokal: Konferenslokaler i Arboga resp Köping

Kursmaterial:  
Föreläsarnas eget material. Ämnena för föreläsningar var:
Psykiatriska diagnoser (2 tillfällen)
Högkänslighet i arbetslivet
Första hjälpen till psykisk hälsa
Att öka kunskapen om psykisk ohälsa genom den egna berättelsen (Hjärnkoll)
Information om intresseorganisationerna inom NSPH Västmanland

Målgrupp:  
Personal vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och Köpings, Arboga och Kungsörs kommun.

Resultat:  
Ökad och gemensam kunskap om psykisk ohälsa hos personal som arbetar för samma brukar/patientgrupp. Nätverksbyggande.

Möjlig fortsättning? 
En möjlig fortsättning är genom ett samarbete mellan Hjärnkoll Västmanland och Samordningsförbundet Västra Mälardalen. En lösning av finansiering av föreläsare och lokal behövs.