Tillbaka

Tillsammansveckan

KOMPLETTERA MED BILDER; TEXTLÄNKAR TILL INTERVJUER; PDF-er med "kursbeskrivningen".

Pedagogisk form: Föreläsning

Aktivitetens syfte: Vad är syftet med aktiviteten?

Arbetsprocess (kortfattat): Hur jobbas det i aktiviteten, med aktiviteten

Samverkansorganisationer: Illustrera med en MOLEKYLHUND och precisera vilken roll/funktion ni samverkat med och vilken roll den haft

Format: Antal träffar, antal deltagare

Kursmaterial: Vilket pedagogiskt stöd (material) har använts och hur. Lägg in pdf med kursplanen.

Tillgänglighet: Hur har ni arbetat för att främja jämställdhet, tillgänglighet och mångfald?

Målgrupp: Vilken är målgruppen (beskriv) Hur har ni nått målgruppen? Finns det några grupper som har varit svårare att nå och hur har ni i så fall hanterat det? Hur har målgruppen varit delaktig i aktivitetens genomförande? Vilka roller har målgruppen haft?

Dokumentation och spridning: Hur har ni dokumenterat aktivitetens erfarenheter? Hur har ni arbetat med att sprida information, kunskap och erfarenheter från aktiviteten?

Resultat: Vilka resultat har ni uppnått i förhållande till projektets mål? Vad har gått bra och vad har gått mindre bra?

Möjlig fortsättning? Vad lever vidare efter projekttiden? På vilket sätt och var? Beskriv hur projektets (aktivitetens) erfarenheter och resultat lever vidare - inom den egna organisationen, projektets samarbetsorganisationer och på andra sätt. Hur finansieras aktiviteten i den fortsatta verksamheten? Kommer samarbeten som påbörjats under projektet fortsätta efter projekttiden? Beskriv i så fall hur.

Kunskaper & erfarenheter: Hur har kunskaper och erfarenheter från projektet (aktiviteten) tagits tillvara inom er organisation och projektets samarbetsorganisationer?

Länk till INTERVJU MED Anette Edefalk.