Samverkansmodell migration, psykisk och existentiell hälsa

Pedagogisk form:  
Annan folkbildning/föreläsningar med kreativa inslag

Aktivitetens syfte: 
Genom att öka kunskapen hos utlandsfödda/immigranter om psykisk ohälsa avdramatisera, normalisera och öka förståelsen för att psykisk ohälsa är ”normalt” och kan drabba alla. Detta i sint tur möjliggör att denna grupp får lättare att söka stöd och hjälp vid egen/barnens psykiska ohälsa.
Att öka kunskapen hos samma målgrupp om existentiell hälsa för att ge redskap till välmående.

Arbetsprocess:
Planeringen har gjorts tillsammans med personal vid Sesam, en del av Västerås stads Arbetsmarknadsavdelning. Kurstillfällena har lagts i anslutning till hälsoveckorna inom Sesams ordinarie verksamhet. Deltagarna har varit de som just vid kurstillfällena har varit de som varit aktiva inom Sesams verksamhet. Gruppen har därmed blivit blandad, utifrån hemland. (Somalia, Syrien, Irak, Iran, Turkiet, Ghana). Vid det första tillfället stod en av de anställda inom projektet för informationen, i vissa fall i samverkan med tolkar. Vid det andra tillfället anlitades en ambassadör från Hjärnkolls migrationsprojekt Den egna berättelsen. Ambassadörer från Somalia, Syrien och Iran föreläste om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och immigration.  
Vid de tredje/fjärde tillfället deltog en av de anställda inom projektet samt en konstnär med information om existentiell hälsa och kreativt måleri.

Samverkansorganisationer: 

 • Studieförbundet Vuxenskolan/Arvsfonden/Tillsammans för psykisk hälsa
  • Västerås stad/Arbetsmarknadsavdelningen/Sesam
  • Västerås stad Kompassen
   • Hjärnkoll Riks
   • Tolkverksamhet Västerås stad??
   • Konstnär

Format:  
2-4 träffar, 3 studietimmar vardera.
Sammanlagt har 6 kursomgångar ordnats.
Ca 25 deltagare
Lokal: Kurslokal inom Sesam/Arbetsmarknadsavdelningen.

Kursmaterial:  
•Första träffen: Kort information om vad psykisk ohälsa är, visualisering av att händelser i livet kan utlösa psykisk ohälsa i någon form. Kort info om neuropsykiatriska diagnoser. Historisk tillbakablick. Normalisering/avdramatisera, minska skammen för att söka hjälp, inkl var man vänder sig. Prova för känslor. Vad skapar psykisk hälsa?

•Andra träffen: Kort repetition av första träffen. Sedan en föreläsning med en Hjärnkollambassadör som berättar som erfarenhet av egen psykisk ohälsa och immigration.

•Tredje träffen: Samtal och måleri om existentiell hälsa. Verktyg: bildkort, papper, penslar, färg.

Målgrupp:  
Utlandsfödda deltagare inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet, Sesam.
Målgruppen har nåtts genom att knyta projektets kurs till befintlig verksamhet inom Sesam (hälsoveckorna).

Resultat:  
Ökad förståelse för att psykisk ohälsa är vanligt och kan drabba alla, att det inte är skamfullt att söka hjälp. Ökad möjlighet att prata om psykisk ohälsa, och psykisk hälsa, och sätta ord på känslor. Ökad kunskap om var man vänder sig för att få stöd och hjälpt.

Genom att förenkla och visualisera hur psykisk ohälsa kan utlösas någon gång i livet, genom att föreläsarna delar med sig av egna erfarenheter av psykisk ohälsa har kursen kunna bidra till att öka förståelsen för psykisk ohälsa och för vissa deltagare har detta inneburit att de också sökt hjälp.

Ökad kunskap om friskfaktorer för existentiell hälsa, egna reflektioner om vad som är hjälpsamt för den egna hälsan.

Möjlig fortsättning? 
En fortsättning är möjlig via ett samarbete med Hjärnkoll Riks och Hjärnkoll Västmanland, då ambassadörer kan bidra med den kunskap som förmedlats inom denna arbetsmodell. 
Finansiering krävs, av Sesam eller av annan part.
Verksamheten skulle kunna drivas som IOP, Ideburet Offentligt Partnerskap, men någon behöver initiera/organisera detta. Det skulle kunna ske genom att Hjärnkoll Västmanland och Västerås stad/Sesam söker ett IOP.