Samverkansmodell Våga vara du

Pedagogisk form:   
Studiecirkel/samtalsgrupp 

 Aktivitetens syfte:  
Bidra till ökad psykisk hälsa för ungdomar 13-16 år med social oro-problematik. 

 Arbetsprocess:
Processen startade genom att en person tog kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan och ville hålla en kurs för ungdomar i ett ämne hon själv hade erfarenhet av och kunskap om. Hon fångades upp, vi diskuterade hur och för vem kursen skulle kunna hållas. Projektet hade en samverkan sedan tidigare, inom delprojektet Social grannsamverkan, men några av stadsdelarnai Västerås, bl a Skallberget. En av aktörerna i det samarbetet var Skallbergets fritidsgård och när vi hittat en kursledare och en kurs som kunde passa sammanförde vi fritidsgårdens med kursen/kursledaren. Det var mycket tack vare detta samarbete som vi kunde nå denna åldersgrupp, de var redan en del av fritidsgården och den här kursen kunde bli ett komplement till fritidsgårdens ordinarie verksamhet. 

Samverkansorganisationer: 
Studieförbundet Vuxenskolan/Tillsammans för psykisk hälsa/Arvsfonden och Västerås stad/Social hållbarhet/Skallbergets familjecentrum och fritidsgård  

  • Kursledare Madeleine Camenius (idé, studieplan) kontaktade SV 

  • Projektet har unga som en viktigt målgrupp och knöt ihop kursidén med ett av delprojekten, ”Social grannsamverkan ” 

  • Ett samarbeta fanns sedan tidigare under projekttiden med Västerås stads projekt ”Social hållbarhet” 

  •   En av aktörerna i detta kommunala projekt var Skallbergets familjecentrum/ Skallbergets fritidsgård 

  • Arvsfonden/Tillsammansprojektet kunde finansiera kostnaden för kursledaren 

  • Fritidsgården ställde upp med lokaler 

  • Tillsammansprojektet tog fram säljmaterial, skötte kursadministration och kontakten med fritidsgården 

  • Tillsammansprojektet + fritidsgården + kursledaren marknadsförde kursen genom sina kanaler. 

  • Tillsammansprojektet ansvarade för att starta och genomföra kursen. 

Format:   
6 träffar à 2 studietimmar, max 10 deltagare 
Kostnadsfri. Då kursledaren finansierades via projektet behövde kursdeltagarna inte betala någon kursavgift. 
Kurslokal var ett rum på fritidsgården. 

Kursmaterial:
Utångspunkten är kursledarens egen KBT-baserade kursplan, (se bilaga), papper, färg och blädderblock.  

 Målgrupp:   
Ungdomar 13-16 år, i första hand de som är på Skallbergets fritidsgård. 
Rekryteringen har i första hand gått via fritidsgårdens personal, som informerat om kursen och särskilt då till ungdomar de trodde att kursen skulle passa för. Kursen har även marknadsförts via Studieförbundet Vuxenskolans kanaler. 

 Resultat   
•Målgruppen kunde nås tack vare samverkan med ett sammanhang där de redan befann sig, fritidsgården. 

•Deltagarna uppgav i utvärderingen sista kurstillfället att de tyckte att de blivit bättre på att prata inför en grupp, fått större förståelse om sig själva och att det varit bra att kunna dela tankar och erfarenheter med de andra deltagarna. 

•Då verksamheten pågick samtidigt med den ordinarie verksamheten på fritidsgården hände det vid de första tillfällena att andra ungdomar från fritidsgården kommenterade de deltagande ungdomarnas medverkan i kursen, personalen tog tag i detta och problemet kvarstod inte.  

•Personalen på ungdomsgården tyckte….. 

 Möjlig fortsättning?  
Det fanns ett intresse att ordna flera kurser/fortsätta kursen med befintliga deltagaren, men av familjeskäl kunde inte kursledaren hålla flera kurser under projekttiden. Kursen hölls i mitten av projektår 2, och var huvudsakligen byggd på kursledarens egna erfarenheter och upplägg, vilket gjorde att det inte var aktuellt/fanns tid att leta efter någon annan kursledare att hålla samma kurs. 

En möjlig fortsättning kan vara intressant för fritidsgården men det kräver administration och finansiering av kursledaren efter projekttidens slut. Något sådant kan inte planeras in av studieförbundet, eftersom anställda inom projektet slutar och det inte finns personal inom studieförbundet som kan ta över och driva vidare den verksamhet som skapats inom projektet. En möjlighet skulle vara att fritidsgården avsätter pengar för att tillsammans med kursledaren genomföra kursen efter projektet slut.