Arvoden

De flesta frågor och svar är hämtade med tillstånd från Christer Leopolds sida Voluntaris – Ideella Strategier / Föreningsdoktorn

Kan styrelsen på egen hand ge sig arvode eller ersättningar?

Fråga: Får styrelsen i en ideell förening själva besluta om att införa arvode eller ersättning för förlorad arbetsinkomst till styrelsens ledamöter?

Svar: Nej, det får styrelsen inte. Det finns två helt olika skäl till detta. 1) I en demokratisk förening är det stämmans, inte styrelsens, uppgift att formulera föreningens policy. Att införa arvoden eller ersättningar till styrelsen hör dit. 2) Styrelsen kan inte fatta ett sådant beslut eftersom jävsreglerna uttryckligen förbjuder ledamöterna att delta i beslut som ekonomiskt gynnar dem själva.

Den här typen av frågor ska alltså tas upp på stämman. Om stämman beslutar att införa arvoden och/eller andra ersättningar till styrelsen, då ska den också fatta beslut om villkor och beloppens storlek.

​Ska styrelsearvoden beskattas?

Fråga: Skall styrelsearvoden beskattas i en ideell förening? Vad är det som gäller? Kontrolluppgifter? Deklaration?

Svar: Styrelsearvoden ska beskattas. Se Skatteverkets regler för mer information.