Ordlista Föreningskunskap

Absolut majoritet
När ett förslag får mer än hälften av de avgivna rösterna.
Acklamation
Omröstning genom att ropa ”ja” under mötet.
Adjungera
Att knyta en extra person till styrelsen, till exempel en sakkunnig.
Ajournera
Att ta en paus i mötet.
Agenda
Se: Dagordning.
Ansvarsfrihet
Beviljar årsmötet den styrelse som skött sitt uppdrag korrekt.
Arbetsordning
Bestämmer exempelvis om tider och yttranderätt vid mötet.
Avslag
När en motion eller ett förslag förkastas.
Beslutsordning
Är den turordning i vilka förslagen läggs fram för mötet när man ska fatta beslut.
Besvara
En motion anses besvarad om det som föreslås redan är utfört.
Bifall
När en motion eller ett förslag accepteras av mötet.
Bordläggning
Innebär att man beslutar skjuta upp beslutet till ett senare tillfälle
Dagordning
Lista över vilka frågor som ska behandlas på mötet.
Enhälligt beslut
När alla är överens i en fråga.
Enkel majoritet
Mer än hälften av avgivna röster.
Fyllnadsval
Extra val under året om någon förtroendevald har avgått innan mandattiden gått ut
Försöksvotering
Brukar användas när någon begärt votering. Då prövas styrkeförhållandena mellan förslagen genom handuppräckning. Ordförande gör en uppskattning av mötets mening. Tycker mötet att ordförandens uppfattning är fel, begärs rösträkning.
Justerare
Person som läser igenom protokollet för att se att det stämmer överens med vad som beslutades på mötet
Jämkning
Att ta fram ett förslag som passar flera oeniga parter.
Konsensus
Då alla ombud är eniga i en fråga.
Kontrapropositionsordning
Omröstning då fler än två förslag ställs mot varandra, ett huvudförslag utses och detta ställs mot det vinnande förslaget bland övriga förslag
Kontrareplik
Kort inlägg av person som tidigare haft ordet och som har bemötts av en som har fått en replik
Konstituera
Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet genom att fördela uppdrag och funktioner sinsemellan
Kvalificerad majoritet
Ibland krävs det i stadgarna mer än hälften av rösterna, exempelvis 2/3 eller 3/4, för att ett beslut ska gälla.
Ledamot
Medlem (av till exempel styrelse)
Mandatperiod
Tidsperiod för vilken en förtroendevald väljs
Motion
Skriftligt förslag som kommit in till årsmöte.
Mötesordförande
Leder mötet, behöver inte vara föreningens ordförande.
Nominera
Utse en kandidat som står till förfogande vid personval.
Ordningsfråga
Kan begäras när som helst under mötet. Gäller frågor som har att göra med mötesordningen, ej sakfrågor.
Presidium
Består av valda funktionärer som ska leda mötet.
Proposition
Förslag från styrelsen till medlemsmötet.
Propositionsordning
Den ordning förslag skall ställas mot varandra.
Relativ majoritet
Får det förslag som får flest röster – även om det är mindre än hälften av rösterna.
Remiss
Innebär att en fråga lämnas över till styrelsen eller andra grupper för att de ska yttra sig.
Replik
Kort inlägg i debatten som svar
Reservation
Att tydigt visa avståndsstagande från ett vinnande beslut.
Röstlängd
En förteckning över de som har rösträtt och därmed möjlighet att fatta beslut. I lokala föreningar består röstlängden ofta av aktuell medlemsförteckning.
Sluten omröstning
En anonym röstning som sker skriftligt.
Sakupplysning
Upplysning som kan vara till nytta för de närvarande vid mötet; en sakupplysning går före i talarlistan
Streck i debatten
En ordningsfråga som innebär att mötet tar ställning till att diskussionen skall avslutas. Bifalls det, får ingen mer sätta upp sig på talarlistan, utöver de som anmäler sig omedelbart.
Suppleant
Ersättare (för exempelvis ledamot)
Talarlista
Lista över de som begärt ordet
Tidsbegränsning
Innebär att varje talare bara får prata ett visst antal minuter.
Tilläggsförslag
Tilläggsyrkande, ett tillägg till ett redan väckt förslag eller motion.
Valberedning
Förbereder personval och föreslår kandidater.
Votering
Omröstning, exempelvis handuppräckning eller med röstsedlar. Kan begäras av mötesdeltagare som tycker att ordföranden inte gjort en rättvis bedömning vid acklamation.
Yrkande
Förslag
Yttrande
Styrelsens utlåtande över exempelvis en motion.
Återremiss
Mötet tycker att ärendet bör utredas ytterligare. Ärendet kan till exempel skickas tillbaka till styrelsen
Överläggning
En allmän diskussion och meningsutbyte under mötet. Förekommer ofta innan beslut fattas.