Så funkar föreningen

Stadgar

Enkelt förklarat är stadgarna föreningens regler. De skulle kunna liknas vid en ryggrad, det som håller upp föreningen och ger den stadga. Stadgarna beskriver vad föreningen ska göra och på vissa sätt även hur. Som styrelse är det bra att gemensamt gå igenom stadgarna och göra det till ett levande dokument. Det betyder dock inte att styrelsen förväntas kunna dem utantill!

Föreningens ryggrad?

Föreningens ryggrad?

Vad är då stadgar?

Stadgarna är medlemmarnas överenskommelse om föreningens syfte och arbetssätt. Stadgarna gör även att en förening blir en egen juridisk person med organisationsnummer, vilket ger möjlighet att skaffa ett eget bankkonto och rätten att teckna avtal. För detta krävs att stadgarna innehåller följande (utan inbördes ordning):

  • Föreningens ändamål/syfte
  • Vem/vilka som kan bli medlem
  • Var föreningens säte finns
  • Vem/vilka som får företräda föreningen (förtroendevalda)
  • Hur stadgarna kan ändras

Den viktigaste paragrafen att hålla koll på är den första som också kallas ändamålsparagrafen/syftesparagrafen. Den beskriver helt enkelt varför föreningen finns till och bör vara utgångspunkten för allt arbete som görs i föreningen.

Diskutera:
  • Vad är er förenings syfte?
  • Känner alla medlemmar till syftet?
  • Känner alla förtroendevalda till syftet?

 

Föreningsåret  

De flesta föreningar följer ett förutbestämt mönster under året och föreningens årshjul startar med årsmöte, eller stämma som en del föreningar kallar det. På årsmötet är alla medlemmar välkomna.

Föreningens år ser ofta liknande ut, från år till år, och följer ett förutbestämt mönster. Genom att skapa en överblick, göra en förteckning över föreningsåret, kan det bli enklare för styrelsen att planera och genomföra aktiviteter.

Det finns två olika sorters varianter – antingen kalenderår det vill säga från 1 januari till 31 december – eller brutet räkenskapsår. Det framgår av stadgarna vilken variant föreningen använder.

Styrelsemöten

Styrelsen är den grupp som mellan årsmötena ska se till att besluten blir verkställda. Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna och rapporterar tillbaka till dem på föreningens årsmöte. Under året hålls därför styrelsemöten där styrelsen träffas för att leda, planera och organisera föreningens arbete.

Medlemsaktiviteter

Under föreningsåret pågår självklart även olika medlemsaktiviteter beroende på föreningens inriktning. Det kan vara allt från en kulturvandring för ett hembygdsförbund eller nybörjarkurs i biodling till en studiecirkel i din släkts historia. Det kan också exempelvis vara musikarrangemang eller utställningar av olika slag.

Förberedelser inför årsmöte

Inför årsmötet har valberedningen i uppdrag att se till att det finns kandidater till styrelsen. Då behöver de höra med sittande ledamöter om de vill bli omvalda, men om de vill avgå fråga andra medlemmar om de vill vara med. Under årsmötet presenterar de förslag på nya personer som kan bli invalda. Det är viktigt att påbörja denna process i god tid innan årsmötet.

Även styrelsen måste påbörja sina förberedelser i tid genom att sammanställa dokument som verksamhetsberättelse, budget och ta emot eventuella motioner från medlemmar.

Årsmöte

Årsmötet är föreningens viktigaste möte, där de viktigaste besluten fattas. Det är vanligt att årsmötet beskrivs som föreningens högst beslutande organ. Hur det kallas till årsmöte och hur rösträtten ska fördelas finns beskrivet i föreningens stadgar.

På ett årsmöte får medlemmarna möjlighet att granska och godkänna verksamhetsberättelsen och budgeten och välja ledamöter till styrelsen, valberedning och revisor. Det är också årsmötet som tar ställning till och godkänner fjolårets ekonomiska resultat och balansräkning, styrelsens verksamhetsberättelse och ger årsmötet styrelsen ansvarsfrihet om ombuden tycker att styrelsen gjort ett gott arbete under det gångna året. I ett sådant beslut röstar inte styrelseledamöterna själva, eftersom de är jäviga.

Se här en film om årsmöte från Vi Unga: