Styrelsens uppdrag och ansvar

Här kan du se en film om styrelsearbetet:

Vad gör en styrelse?

  • Leder föreningens verksamhet mellan årsmötena
  • Styrelsemötena är navet för samordning, beslut och uppföljning
  • Verkställer årsmötets och beslut från föreningsmöten
  • Arbetar på uppdrag av medlemmarna
  • Rapporterar tillbaka och redovisar vid årsmötena
  • Ansvarar för kallelse och handlingar till årsmötet, löpande arbetet i föreningen, ansvar för bokföring och ekonomin. 

Men - det är inte styrelsens uppdrag att göra allt!

En bra idé är istället att skapa arbetsgrupper och kommittéer som leds av medlemmar för att genomföra aktiviteter och liknande.

Det är valberedningen föreslår en styrelse för årsmötet. Årsmötet väljer en styrelse.

Ansvar

Ideella föreningar omfattas inte av någon specifik lagstiftning i Sverige, till skillnad från ekonomiska föreningar som har föreningslagen att förhålla sig till. Däremot finns det lagar som gäller alla som föreningen behöver förhålla sig till, såsom bokföringslagen, lagar som reglerar arbetsgivaravgifter och liknande. Vanliga arbetssätt som förekommer inom ideella föreningar är ofta efterliknade de ekonomiska föreningarna eller kopplat till praxis och traditioner.

Det är alltid hela styrelsen som är ansvarig för föreningens beslut och verksamheter. Däremot, om något skulle hända, är det personerna som ställs inför rätta och inte organisationen (den juridiska personen) eftersom det är de som varit representanter och valda i förtroende.

Detta är viktigt att veta när du tar på dig ett uppdrag som ledamot i en styrelse. Det är också viktigt att veta att du som medlem i styrelsen har ansvar att förse dig med tillräckligt mycket information för att kunna fatta beslut.

Det är årsmötets närvarande medlemmar som ger styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året, ofta på rekommendation av revisorerna.

"Ansvarsfriheten beslutas för räkenskapsåret medan styrelsen är vald för tiden mellan föreningsårsmötena (mandatperioden). Även revisorerna uttalar sig om tiden motsvarande räkenskapsåret. Här uppstår ett glapp, eftersom frågan om ansvarsfrihet för tiden mellan räkenskapsårets slut och föreningsårsmötet inte behandlas. Därför krävs två föreningsårsmöten för att få ansvarsfrihet för hela den tid som styrelsen suttit mellan föreningsårsmötena."

( ur Styrelsearbete i föreningar: Björn Lundén)