Tillbaka

Johan Fyrberg om året 2021

Ungefär samtidigt som Johan Fyrberg började som förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan slog coronapandemin till. När han två år senare ska sammanfatta 2021, står vi på tröskeln till nästa kris, med Rysslands invasion av Ukraina.

– Vi kommer förstås att ställa våra resurser till förfogande för att möta en flyktingvåg, säger Johan Fyrberg. Men vi har också en roll i att möta människors oro, i vår verksamhet där vi träffar hundratusentals i alla åldrar.

– Det vi nu ser hända, inskärper också vikten av ett starkt demokratiarbete i hela världen. Demokrati byggs i mellanmänskliga relationer, och det är ju precis det som folkbildningen handlar om. Det är vårt grunduppdrag – att vara med och stärka demokratin. 2021 har förstås präglats av pandemin. Det fysiska mötet har varit fortsatt ställt på undantag, och utmaningarna har varit många.

– Jag är enormt stolt över vad vi åstadkommit, säger Johan Fyrberg. Vi har sökt upp föreningar, tagit det extra samtalet till äldreboendet, vi har sett till så att kulturverksamhet kunnat fungera på distans och i andra former. Vi har inte accepterat ensamhet. Vi har inte accepterat att relationer försvinner, vi har återuppbyggt och fördjupat dem.

– Vi har sett bortom den rapporteringsbara folkbildningen, fortsätter Johan, och det har varit möjligt för att vi har haft frysta beräkningsgrunder. På så sätt har vi fått en ekonomisk och organisatorisk stabilitet, så att vi har kunnat stötta föreningslivet och utsatta grupper.

 

Hur vill du sammanfatta 2021 med tre ord?

– 2021 har varit omställning, kreativitet och samverkan, säger Johan.
– Vi har gått från nästan enbart fysiska möten till att distans och digitalt idag utgör 12% av verksamheten.
Det visar att vi har tagit ett enormt kliv i digitaliseringen. Men också att det fysiska mötet fortsätter att vara grunden i vår verksamhet.

– Det finns inga mallar för hur man gör en spelning digitalt eller hur man kan träffa anhöriga eller göra en hantverkscirkel på distans utomhus, fortsätter Johan Fyrberg.
Det är kreativitet, och där har verksamhetsutvecklare och cirkelledare varit de sanna hjältarna. 


– Till sist ser vi att mötesintensiteten och relationerna har ökat, både inom förbundet och utåt. Vi har haft fler möten under pandemin. Nu träffar vi alla avdelningschefer var fjortonde dag. Tidigare var det kanske ett par gånger per år.


Vad är du mest stolt över när det gäller SV:s verksamhet under året som gått?

– Jag är mest stolt över att vi har tiotusentals lokala, engagerade cirkelledare som brinner för detta – i grunden ideellt, svarar Johan blixtsnabbt. De har inte accepterat att människor har lämnats i ensamhet, de har värnat människors rätt till kultur och bildning. Det gör mig väldigt stolt.

 

Berätta om några viktiga åtgärder som gjorts under 2021.

– Vi har infört ett beslutsstöd. Det är en plattform för ekonomi och verksamhetsanalys. Och det låter ju jätte tråkigt, men är viktigt!
Där kan avdelningarna själva hämta ut data och direkt förstå verksamheten.

– Sedan har vi på stämman tagit ett beslut om att formulera ansvar och uppdrag för förbund och avdelningar.
Det är ett viktigt steg mot att bli mer av Ett SV i vardagen. En del i det är att bättre förstå vad förbundet gör unikt och vad avdelningarna gör unikt. Det här arbetet är inte klart, men vi ha tagit ett första steg som leder oss vidare.
– Digitaliseringen såklart, fortsätter Johan. Vi har bestämt oss för att vår väg framåt är blandat lärande.
Jag tror att var fjärde studie timme ganska snart kommer att vara digital.
I folkbildningsvärlden är det revolutionerande. Vi har också bestämt oss för att inrätta ett utvecklingsarbete tillsammans med avdelningarna. Vi sätter upp en digital utvecklingshub där vi kan testa och laborera fram hur den digitala folkbildningsverksamheten ska formas i nästa led.

– Och så strategiarbetet som pågår fram till stämman 2023. Det här året har präglats av dialog om vår identitet: I avdelningar, på konferenser, i medarbetarcirklar, i runda bordssamtal med grund- och medlemsorganisationer.
Poängen är att vi ska bottna i vilka vi är, vad vi vill vara och för vem vi ska finnas till i ett framtidsperspektiv.

"Jag läng­tar efter att ta folk­bildningen och fören­ingslivet till nästa nivå.
Jag är inte nöjd som det är nu."


Vilka är de största utmaning­arna framåt?

– På kort sikt är det att nå många människor med folkbildande aktiviteter, säger Johan Fyrberg. Vi har ju tappat ungefär 70% av vår verksamhet under två år, så det går inte att säga något annat.

– En annan utmaning är kvalitetsarbetet. Vi måste flytta positionerna mer till det förebyggande så att vi inte hamnar i stora strykningar i efterkontroller. Vi har mycket på plats och håller på att bygga upp en bra kompetens, men nu måste vi ta nästa steg och bli mer proaktiva.

– På lite längre sikt står vi inför viktiga vägval. Just nu arbetar vi väldigt brett, helt i enlighet med vårt idéprogram.
Vi är starka inom funktionsrättsområdet och bland många äldre, vi finns i de särskilda riktade insatserna, vi strävar efter att nå ut till fler, vi är en stark civilsamhällesaktör som gör mycket upphandlad verksamhet, vi jobbar med föreningslivet, och vi ser oss som landsbygdens studieförbund. Jag undrar om vi blir långsiktigt starka och relevanta genom den här mångfacetteringen, eller om vi så småningom kommer att behöva välja väg. Jag ser fram emot de samtalen inom ramen för vårt strategiarbete.

 

Hur ser arbetet på förbunds kansliet ut idag?

– Vi är ungefär femtio anställda uppdelat på tre kontor: i Uddevalla som hanterar löneadministration, i Örebro där redovisningscentralen ligger och i Stockholm där bland annat staben och kommunikationsenheten finns. Vi jobbar flexibelt, så våra medarbetare finns delvis också ute i landet. Kansliet i fysisk bemärkelse utvecklas mer och mer till en plats för möten och interaktion.

– Vi är inne på en professionaliseringsresa, fortsätter Johan. Vi omorganiserade kansliet 2020 och det har verkligen börjat sätta sig under 2021. Bland annat har vi fört ihop ekonomiavdelningen med dem som arbetar med verksamhetsanalys och etik. Det har tjänat oss väl när vi tittar på den administrativa kvaliteten.

– Nytt för i år är att redovisningscentralen servar alla avdelningar i hela SV. Och så har vi en renodlad utvecklingsenhet som jobbar med digitalisering, kompetens- och konceptutveckling. Det har verkligen varit rätt fokus under pandemin, och det stärker oss framåt.

– I år har har vi också skapat en kommunikationsavdelning. Vi har gått från två till fem personer som arbetar med kommunikation i olika roller, varav en är kommunikations-chef. Vi vill bli bättre på att berätta om vår verksamhet, och vi behöver stärka folkbildningens värde.

– Sedan har vi en renodlad stabsenhet som jobbar bland annat med förtroendevalda, strategiarbetetet och inte minst med översynen av statsbidragssystemet. Och en HR-enhet som arbetar med ledarskapsutveckling och HR-relaterade frågor, avslutar Johan Fyrberg.

Hur arbetar ni för att få gemenskap på det utspridda och flexibla kansliet?

– Vi har digitala fika flera gånger i veckan, vi träffas digitalt varje tisdag på tisdagsfrukostar, och en gång i månaden på kanslimöte, berättar Johan. Och så har vi förstås ett par kanslikonferenser varje år när vi träffas fysiskt. Vi träffas regelbundet, men ganska mycket digitalt – och det kommer vi att fortsätta med. Vi försöker klara av de flesta arbetsrelaterade frågorna på våra enheter och på kortare möten. När vi väl ses, jobbar vi med relationsbygge och mer av strategiska och samverkansfrågor.

"Vi har inte accepterat ensamhet. Vi har inte accepterat att rela­tioner för­svinner, vi har åter upp­byggt och fördjupat dem."

Du har varit förbundschef under två utmanande år med coronapandemi. Hur har du påverkats?

– Jag har nog blivit alltmer över-tygad om min egen ideologi. Jag drivs av att finnas och verka för människor som engagerar sig för andra. Att få vara i folkbildningen, i de ideella organisationerna, i fören-ingslivet. Vi är något annat än sta-ten, och något annat än marknaden. Vi är civilsamhället, och vi tillför så otroligt viktiga värden.

 

Vad brinner du för i din roll som förbundschef?

– Jag brinner för våra förutsättningsfrågor – att förflytta folkbildningens förutsättningar in i framtiden. Därför lägger jag gärna tid på påverkan, på kommunikation och kontakter med myndigheter och beslutsfattare. I maj, efter det att jag nu är tillförordnad, väljs jag kanske också till ordförande i branschföreningen Studieförbunden i sam­verkan. Det är en viktig plattform i utvecklingen av folkbildningen, jag är glad för att få den möjligheten men tänker också att det kommer att gynna SV i stort.

 

Vad längtar du mest efter just nu?

– Jag längtar efter att ta folkbildningen och föreningslivet till nästa nivå, säger Johan Fyrberg. Jag är inte nöjd som det är nu. Föreningslivet, människors engagemang, demokratiarbete, folkbildning och civilsamhälle måste stärkas mer.

– Nu när vi går igenom de här tuffa tiderna, då ska det vara självklart för människor: just det, det var ju mitt engagemang i hembygdsföreningen, idrottsföreningen eller bokcirkeln – det var ju det som gjorde livet värt att leva. Det var där jag byggde min tillit, tilltro och glädje tillsammans med andra människor, avslutar Johan Fyrberg vårt samtal.


Ur verksamhetsberättelsen 2021.
Text: Erika Jonés
Foto: Ola Hedin