Processen före, under och efter stämman

Förbundsstämman genomförs den 22 maj och alla beslut fattas den dagen. Men förbundsstämman är också en process där förberedelserna av besluten inför stämman och uppföljningen av besluten efter stämman är viktiga delar.

Före stämman

Strategisk plan på remiss till avdelningarna - senast 15 mars

Strategisk plan 2022-2023 skickas på remiss till SV:s avdelningar. På så sätt får alla remissinstanserna möjlighet att ge inspel till övergripande verksamhetsmål, prioriteringar och förbundets respektive avdelningarnas ansvar och uppdrag. Sista dag att besvara remissen är måndagen måndagen den 15 mars.  

Ledningskonferens - 25-26 mars

Ledningskonferensen har som målgrupp förbundsstyrelsen, avdelningsordförande, avdelningschefer, förbundskansliets ledningsgrupp samt förbundets förtroendevalda revisorer och ordförande i förbundets valberedning.

Konferensen behandlar flera av de frågor som ska behandlas på förbundsstämman:

  • Strategisk plan 2022-2023, utifrån genomförd remiss
  • Förslag till förbundsstämman i framåtsyftande ekonomiska frågor, utifrån budgetgruppens arbete
  • Verksamheten i samarbete med Förbundet Vi Unga, en fråga som enligt beslut på förbundsstämman 2019 ska återkomma på förbundsstämman 2021
  • Nulägesanalys för strategiarbetet, som kommer att ligga till grund för strategiarbetets dialogfas som inleds i och med förbundsstämman

Sista dag för motioner - 12 april

Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 40 dagar före förbundsstämmans början, vilket 2021 är måndag 12 april. Motioner skickas till forbundsstamma@sv.se  

Stämmoplattform med diskussion från början av maj

I samband med att stämmohandlingarna skickas ut till ombud och medlemsorganisationer öppnas också den digitala stämmoplattformen i Vote-it som kommer att vara viktig för ombuden både före och under stämman.

Inför stämman kommer på plattformen föredragningar att publiceras som förbundsordförandens invigningstal, förbundschefens föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut för åren 2019 och 2020, revisorernas föredragning av revisionsberättelse för åren 2019 och 2020 samt valberedningens föredragningar kopplat till de ärenden valberedningen har att bereda.

Ombuden uppmanas att ställa sina frågor kring verksamhetsberättelse, bokslut och revision för åren 2019 och 2020 digitalt på plattformen för att få svar på dem där inför stämmans början. På plattformen finns även möjlighet att diskutera övriga ärenden på föredragningslistan. Genom detta förfarande finns det tid att fördjupa diskussionen och ytterligare bereda ärendena samtidigt som tiden för behandling i plenum kan kortas.

Ombuden får utbildning i stämmoverktygen - 3-16 maj

Under vecka 18 och vecka 19 (3-16 maj) kommer ombuden att erbjudas utbildning i de digitala verktyg som kommer att användas under stämman. Det gäller stämmoplattformen Vote-it och videomötet Zoom. Detta för att alla ska ha goda förutsättningar att utöva rollen som ombud. Utbildningen kommer att erbjudas vid minst tre tillfällen för att underlätta för ombuden att delta. Datum och separat anmälan kommer via mejl till anmälda ombud samt information på webbplatsen.

Utfrågning av kandidater till förbundsstyrelsen - 17 maj

På kvällen måndagen den 17 maj ordnas en digital utfrågning av kandidater till förbundsstyrelsen. Det handlar då dels om de kandidater som är föreslagna av valberedningen, respektive grundorganisation och Vi Unga, dels om eventuella ytterligare kandidater.

 

Under stämman

Förbundsstämma - 22 maj

Processen under förbundsstämman lördag 22 maj följer programmet och föredragningslistan för stämman. Programmet för förbundsstämman sträcker sig från klockan 8.30 till klockan 16.30.

Efter stämman

Förtroendevaldakonferens - 22 juni

Förtroendevaldakonferensen har som målgrupp förbundsstyrelsen, avdelningsordförande, förbundets förtroendevalda revisorer och ordförande i förbundets valberedning. Deltar gör även ledningsgruppen vid SV:s förbundskansli. Efter tidigare stämmor har inte någon konferens genomförts vid denna tidpunkt, men konferensen genomförs nu, i digital form på kvällen tisdag 22 juni, för att dels utvärdera stämman, dels reflektera kring implementeringen av förbundsstämmans beslut.

Förbundskansliet besöker SV:s avdelningar och regionförbund under juni och augusti

Några medarbetare vid förbundskansliet besöker, fysiskt eller digitalt, varje avdelning och regionförbund vid lämpligt arrangemang med koppling till verksamhetsplanering under juni eller augusti. Besöken har som målgrupp avdelningens/regionförbundets medarbetare. Syftet med besöken är dels att stärka banden mellan medarbetare på förbundskansli och avdelningar/regionförbund, dels att stärka förståelsen för SV:s samlade verksamhet. Detta blir särskilt viktigt när kompetensforum varken kunnat genomföras under 202o eller 2021. Besöken kommer att kretsa kring två teman:

  • Implementering av den strategiska planen 2022-2023, beslutad av förbundsstämman
  • Strategiarbetet som i och med förbundsstämman gått in i sin dialogfas

Förbundsstyrelsen besöker SV:s avdelningar under oktober och november

Förbundsstyrelsen gör regelbundet besök i SV:s avdelningar för att föra dialog med avdelningsstyrelsens ledamöter. Vanligtvis brukar alla avdelningar få besök av någon styrelseledamot under vårvintern jämna år, alltså det år som det inte är förbundsstämma. För mandatperioden 2021-2023 planerar förbundsstyrelsen emellertid att genomföra avdelningsbesök redan i oktober och november 2021, detta som en del av strategiarbetets dialogfas.