Stämmobeslut & protokoll

 

Sammanfattning av SV:s förbundsstämma 2021

Förbundsstämman är SV:s högsta beslutande organ och genomfördes digitalt lördagen den 22 maj med drygt 230 inloggade ombud.

Stämmans tema var Folkbildningens värde. Temat lyftes bland annat i förbundsordförande Ulrika Heies invigningstal och genom att stämman antog ett uttalande med rubriken ”Vårt uppdrag finns i hela landet, varje dag

Stämman beslutade om strategisk plan för 2022 och 2023 och fastställde den i enlighet med förbundsstyrelsens förslag som arbetats fram i dialog med SV:s avdelningar.

Planen innehåller det övergripande verksamhetsmålet ”att ge många människor, i hela landet, möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter”.

Planen innehåller också fem prioriteringar. Jämfört med nuvarande plan är prioriteringarna mer externt orienterade; de innehåller mer av verksamhet och opinionsbildning. 

De fem prioriteringarna i strategisk plan 2022-2023:

  1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande i att möta föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling.
  2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet till att i ökad omfattning möta människor som folkbildningen idag inte når.
  3. Studieförbundet Vuxenskolan utvecklar och genomför verksamhet och opinionsbildning för att stärka liberal demokrati och hållbarhet i hela landet.
  4. Studieförbundet Vuxenskolan utvecklar och stärker vår digitala folkbildningsverksamhet.
  5. Studieförbundet Vuxenskolan bedriver ett resurseffektivt arbete med hög kvalitet vad gäller ledning, HR, kommunikation, ekonomi och analys.

(ladda ner dokumentet i sin helhet här

Stämman tydliggjorde förbundets och avdelningarnas respektive ansvar och uppdrag för 2022 och 2023. Den största förändringen jämfört med tidigare är att förbundet ansvarar för administration av ekonomiredovisning för avdelningar. Tidigare har respektive avdelning fattat beslut om den vill köpa redovisningscentralens tjänster eller inte, 24 av 28 avdelningar gör det i dag.

Från och med den 1 januari 2022 ingår de tjänsterna i det avlyft som förbundet gör från det ordinarie statsanslaget innan resterande del fördelas till avdelningarna.

Stämman beslutade därför att höja avlyftet från 18 procent (2020 och 2021) till 20,5 procent (2022 och 2023). Kopplat till de frågor som diskuterades på den här punkten fick förbundsstyrelsen också ett antal uppdrag, bland annat – efter yrkanden från ombud – att utveckla redovisningscentralen mot digitaliserad och automatiserad redovisning och att se över processer för att SV ska kunna erbjuda mer digital kursverksamhet.

Stämman följde upp beslutet från 2019 om en inriktning för samarbetet mellan SV och Vi Unga och beslutade bland annat att fortsätta utvecklingsarbetet i hela landet utifrån inriktningen.

Stämman omvalde Ulrika Heie, Skövde, som förbundsordförande, Thomas Olofsson, Luleå, som förste vice förbundsordförande och Angéla Ekman-Nätt, Göteborg, som andre vice förbundsordförande. Tre nya ledamöter valdes: Peter Jansson, Åre, Anton Öhrlund, Umeå och Bartosz Stroinski, Bjuråker.

Tre motioner behandlades. Motion 1 om att minska antalet ombud på förbundsstämman avslogs. Styrelsen fick däremot i uppdrag att följa förändringar som kan komma att påverka framtidens förbundsstämmor. Motion 2 om att införa fyraårig strategisk planering beslutades få bli underlag i det pågående strategiarbetet. Motion 3 handlade om att införa en SV-app. Förbundsstämman valde att fatta ett mer övergripande beslut, nämligen att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla den digitala kommunikationen, både för interna och externa behov, där en app kan vara en del.

Vid sidan av stämmoförhandlingarna genomfördes en workshop som avstamp för dialogfasen i strategiarbetet inför beslut på förbundsstämman 2023. Ledande företrädare för grund- och medlemsorganisationer framförde hälsningar och ombuden påbörjade därefter dialogen, i grupper.

Två prisutdelningar genomfördes också under stämman genom att ombuden fick ta del av förinspelade filmer med Sokratespristagaren Lars Lerin och folkbildningspristagaren Stina Oscarson.

Här finns pressmeddelande om Lars:
Här finns pressmeddelande om Stina:

Sammanfattat av Anders Karlsson, stabschef, 2021-05-24