Nätverk och samarbeten

Studieförbundet Vuxenskolan är en bred och rikstäckande organisation. Vi bedriver folkbildningsaktiviteter av många olika slag runt om i hela landet. För hela tiden förbättra oss, samordna och sprida goda exempel samarbetar vi över hela landet genom nätverk och andra tidsbegränsade samarbeten.

 

Digitaliseringsteam 

Studieförbundet Vuxenskolan ska främja digital utveckling i hela organisationen och utveckla möjligheterna för digital folkbildning. För att åstadkomma det har en övergripande arbetsgrupp skapats. Uppdraget består i att identifiera förbundskansliets och organisationens behov utifrån bland annat omvärldsanalyser samt egen förstudie gällande våra nuvarande IT-lösningar. Därutöver ska gruppen avgränsa fortsatta insatser samt ta fram åtgärdsplaner. Genomförande slutet Q2 samt till och med Q4 2017. 

Anna Magnusson, sammankallande  
Linus Olofsson  
Eva Hennevelt  
Martin Almqvist  
Karin Digné 
Monica Stolpe Nordin