Stämmobeslut & protokoll

Stämmans protokoll kan du ta del utav här.

Förbundsstämmoprotokoll SV_2019.pdf


 

Uttalande från stämman

Hela Sverige behöver ett hållbarhetslyft. Läs hela uttalandet här.

 


 

Sammanfattning av Förbundsstämman 2019

Stämmans tema var ”Hållbarhet gör vi tillsammans”. På detta tema talade under stämmans inledning förbundsordförande Ulrika Heie och före detta statsminister Fredrik Reinfeldt. Stämman antog också ett uttalande med rubriken ”Hela Sverige behöver ett hållbarhetslyft”.

Stämman beslutade om strategisk plan för 2020-2021. Planen innehåller det övergripande verksamhetsmålet ”Studieförbundet Vuxenskolan ger år 2025 fler än 242 000 människor, i hela landet, möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter”. Planen innehåller också sex prioriteringar, jämfört med tio i nuvarande plan. Jämfört med förbundsstyrelsens förslag till stämman kompletterades en av prioriteringarna med hållbarhet så att den lyder ”Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet, innovation och förnyelse”.

De sex prioriteringarna i strategisk plan 2020-2021 är:

  1. Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling
  2. Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet till att i ökad omfattning möta människor som idag inte får del av våra folkbildningsaktiviteter
  3. Studieförbundet Vuxenskolan förstärker insatser för hållbarhet, innovation och förnyelse
  4. Studieförbundet Vuxenskolan främjar digital utveckling i hela organisationen och fortsätter utveckla möjligheterna för digital folkbildning
  5. Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap, inkluderande organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare och cirkelledare med engagemang och rätt kompetens
  6. Studieförbundet Vuxenskolan breddar intäktsbasen för att säkra en kvalitativt god verksamhet över tid

Val

Stämman omvalde Ulrika Heie, Skövde, som förbundsordförande och Thomas Olofsson, Luleå, som förste vice förbundsordförande. Till ny andre vice förbundsordförande valdes Angéla Ekman-Nätt, Umeå. Fyra nya ledamöter valdes: Jonas Naddebo, Stockholm (representant för Centerpartiet), Maria Nilsson, Göteborg (representant för Liberalerna), Mikael Bäckström, Aneby (representant för LRF) och Tora Joby, Karlstad (representant för Vi Unga).

Stadgar

Stämman antog reviderade stadgar för SV. De stora förändringarna jämfört med de tidigare stadgarna är att syftesparagrafen har utvecklats och uppgiften för avdelningsledet respektive förbundsledet förtydligats.

Statsanslag

När det gäller förbundets andel av statsanslaget för 2020 och 2021 beslutade stämman om en delvis ny modell jämfört med tidigare. Framöver kommer ett samlat avlyft att ersätta nuvarande avlyft, nuvarande serviceavgift och nuvarande fakturering till avdelningarna av kostnader för lönehantering. Stämman beslutade att detta samlade avlyft ska vara 18 procent. Kopplat till diskussionen om förbundets andel av statsanslaget fick förbundsstyrelsen också i uppdrag att utse en arbetsgrupp som till nästa stämma klargör vad som är förbundets ansvar och uppdrag.

Samarbete med Vi Unga

Stämman beslutade om en inriktning för samarbetet mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Förbundet Vi Unga. Hur samarbetet utvecklas ska återrapporteras på förbundsstämman 2021. Efter yrkande från ombud beslutade stämman också att en delrapport ska lämnas redan 2020 och att rapporten till stämman 2021 ska ge förslag på framåtsyftande åtgärder.

Motioner

Två motioner behandlades och ansågs besvarade med förbundsstyrelsens yttrande. När det gäller motionen om nytt fördelningssystem för samhällsstödet från SV Väst fick förbundsstyrelsen därutöver i uppdrag att ta fram diskussionsunderlag om hur kvalitet kan mätas.

Utmärkelser och prisutdelning

Vid sidan av stämmoförhandlingarna hölls två känsloladdade prisutdelningar. Sokratespriset delades ut till Hédi Fried som i sin frånvaro framförde en skriftlig hälsning via förbundsordförande Ulrika Heie och Emerich Roth som talade till stämman. Folkbildningspriset delades ut till Emma Frans som också hon talade till stämman.