Plats för samtal

Plats för samtal är en mötesplats, ett dialogsforum, där perspektiven breddas och åsikter möts i ett bildande samtal.

Samtalen sänds på Facebook och du kan i efterhand titta på dem här nedan.

Livsglädje och funktionsvariationer

Att uppleva livsglädje är viktigt för att kunna leva ett meningsfullt liv och ha en god psykisk hälsa.

Vi kan försöka förverkliga oss själva och känna glädje över det när det går bra. Men ibland behöver vi anhörigas och samhällets stöd för att få tillgång till goda förutsättningar att känna livsglädje, livsmod och livsmening. Det här stödet behöver de flesta av oss då och då – men för personer med vissa funktionsvariationer behövs samhällets engagemang hela livet ut.

Deltagare i samtalet

 • Johan Ljungkvist, musikterapeut SV Västmanland. Deltagare i Johans grupper har funktionsvariationer av olika slag.
 • Sofie Kraft, deltar bland annat i Johans kör ”Smällkaramellerna” i Köping.
  Carina Kraft, mamma till Sofie.

I rådhuset i Köping möter vi:

 • Roger Eklund, kommunalråd, ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden.
 • Samtalsledare Lena Bergquist, metod- och verksamhetsutvecklare inom områdena existentiell och psykisk hälsa, SV Västmanland

Jämlik tillgång till samtalsstöd

Det är svårare för Seniorer än för yngre att få tillgång till stödjande samtal, och samtal för nyorientering när livet utmanar.

Seniorer har sällan något arbete det ska tillbaka till, därför finns inte någon tydlig ”deadline” för samtalsstödet. Det handlar om sådana samtal som de flesta av oss har behov av i livets gränssituationer - när livsförutsättningarna förändras och vi tvingas tänka nytt. Många Seniorer vill bara träffas och fika tillsammans, andra önskar samtala lite djupare om existentiella frågor.

Några önskar stödjande samtal och ett fåtal har behov av psykoterapi. SV Västmanland erbjuder ”Samtalsgrupp Senior”, kostnadsfria samtal som inspirerar, med stöd från Region Västmanland. Målet är att stärka Seniorens livsmod, livsglädje och livsmening – den existentiella hälsan – eftersom vi vet att det påverkar den psykiska hälsan positivt.

Deltagare i samtalet

 • Päivi Hällström, SV:s samtalsgruppsledare ”Samtalsgrupp Senior”
 • Kerstin Granström, deltagare i samtalsgrupp
 • Bengt-Åke Nilsson, Äldrenämndens ordförande i Västerås
 • Lena Bergquist (SV)

 

Psykisk ohälsa bland unga

Ungas psykiska ohälsa ökar, utskrivningar av läkemedel mot ångest och depression ökar. Det tar lång tid att få en utredning på BUP och det tar lång tid att få tillgång till samtal.

Övergången från barn- till vuxenpsykiatrin kan vara rörig och svår att förstå, och till och med leda till ökad psykisk ohälsa.

Varför är det så och vad kan vi göra för att förändra situationen?

Studieförbundet Vuxenskolan är ett stöd för flera intresseföreningar som har medlemmar med psykisk ohälsa. Vi tycker att ungas psykiska hälsa är en väldigt viktig fråga, och är avgörande för oss som arbetar för ett hållbart samhälle.

Deltagare i samtalet

 • Ebba Österlund, medlem i Attention
 • Inger M Johansson, ordförande i Attention Västerås
 • Barbro Larsson, regionråd med ansvar för psykiatri, Region Västmanland
 • Lena Bergquist (SV).
 • Bakom kameran står Paolo Sandbom (SV)

Delaktighet i ekologisk hållbarhet?

Hur skapar vi delaktighet i hållbarhetsarbetet i de olika sammanhang vi verkar? Hur kan vi dra nytta av varandra? Vilka metoder och behov kan synkas samman? Hur knyter vi ihop de olika samhällsdelarna? Vilka roller ska vi ta?

Deltagare i samtalet

 • Bosse Svensson (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, Östersunds kommun.
 • Andreas Gyllenhammar, miljöguru samt chef för Jämtkrafts utvecklingsarbete.
 • Spillotekets Spillerista Frida Kjellgren – aktiva folkbildare för främst barn och unga med Agenda 2030 högst på agendan.
 • Maja Blomqvist, samtalsledare och projektledare för SMICE-projektet med fokus cirkulär ekonomi.

 

Bildningens betydelse för demokratin

Folkbildningen är Sveriges största mötesplats för människor som vill lära sig mer och utvecklas. Den stärker också vår demokrati både idag och långsiktigt.

Vad har folkbildningen för roll idag, har den förändrats? Hur ser folkbildningens utmaningar för framtid ut efter corona-krisen. Påverkar omställning på arbetsmarknaden och den snabba digitala- och tekniska utvecklingen det fysiska bildande mötet?

Samtalet sänds på Facebook onsdagen den 1 juli, kl. 13:00-13:30
https://www.facebook.com/events/1520293594817889/

Deltagare i samtalet

 • Christina Jutterström, författare 
 • Johan Fyrberg, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan
 • Linus Olofsson, senor rådgivare Studieförbundet Vuxenskolan

Tyck inte synd om mig!

Om äldres rätt till livslångt lärande i coronatider.

Äldres egenmakt och rätt till livslångt lärande och delaktighet i kulturlivet har fått sig en rejäl törn i tider då rekommendationer om Corona-karantän har rått i flera månader. Rekommendationerna har en omtanke om de äldre - men hur tillvaratas de äldres eget intresse och hur kan vi skapa och erbjuda lärande och upplevelse-kultur istället för en tyck-synd-om-kultur.

Deltagare i samtalet

 • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
 • Eva Eriksson, SPF Seniorerna
 • Thomas Olofsson, 1:e vice ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan.

Civilsamhället i samhällskrisen

Hur har civilsamhället agerat i den pågående coronapandemin och hur har det påverkats?

Det är klarlagt att ett aktivt föreningsliv och folkbildning är viktiga förklaringar till den starka tillit människor har till varandra och till samhället. Många organisationer arbetar aktivt med utsatta grupper och har stor betydelse för social hållbarhet. Vad händer med tilliten, demokratin och den psykiska hälsan när förutsättningarna för civilsamhället att verka så kraftigt påverkas av coronapandemin? Hur har organisationerna agerat för att ställa om och ställa upp för sina målgrupper? Och hur har samhället agerat för att stötta och ge rimliga förutsättningar för civilsamhället?

Deltagare i samtalet

 • Mattias Larsson, verksamhetschef Nätverket idéburen sektor Skåne.
 • Anna Mannfalk (M), regionråd Region Skåne samt ordförande i styrgruppen för Överenskommelsen.
 • Samtalsledare: Christian Gustavsson, Studieförbundet Vuxenskolan Skåne.