Kort rapport från förbundsstämman

Här gör vi några korta nedslag kring det som hände på förbundsstämman i Linköping 2017. Protokollet är av naturliga skäl inte ännu justerat vilket innebär att de beslut som vi presenterar nedan ska ses som preliminära. Vill du söka bland det material som presenterades inför förbundsstämman hittar du det på www.sv.se/forbundsstamma

Nytt Idéprogram

Med några smärre justeringar antog förbundsstämman förslaget till nytt Idéprogram. Läs förslaget till idéprogram på vår stämmosajt. Där finns också en lättläst version.

Förbundsstämmans uttalande

Förbundsstämman fullföljer SVs arbete med att synliggöra Lätt-läst. Undersökningar pekar på att var fjärde medborgare har svårt att tillgodogöra politiska texter och statliga utredningar. Stora grupper utestängs därmed från det demokratiska samtalet. I ett uttalande uppmanar förbundsstämman

  •  de politiska partierna att omgående starta arbetet med att göra sin politiska information tillgänglig för alla, skriv en lätt-läst version
  •  regeringen att ge alla statliga utredningar i uppgift att göra en sammanfattning på lätt-läst

Förbundsstämman markerade att detta skulle vara en viktig folkbildande insats.

Läs hela uttalandet!

Uttalandet hittar du här inklusive en lätt-läst version.

Strategisk plan

En stor del av förbundsstämman och förberedelserna i SV organisationen har ägnats åt att mejsla fram vår gemensamma strategiska plan för 2018-2020. Efter en spänstig diskussion enades stämman om att fastställa ett övergripande mål ”Studieförbundet Vuxenskolan engagerar år 2025 minst 242 000 människor med folkbildningsaktiviteter”.

Utöver det  beslutades om tio stycken prioriteringar i vilka ombuden angett i vilken riktning som SV ska arbeta de närmaste åren. Bland prioriteringarna kan bl a nämnas att SV ökar verksamhet för människor som idag har begränsade möjligheter att delta i folkbildningen. En annan prioritering är att SV främjar digital utveckling i hela organisationen och utvecklar möjligheterna för digital folkbildning. 

Ny styrelse

Vid förbundsstämman genomfördes en förnyelse av förbundsstyrelsen. Nils Ingmar Thorell, Stefan Landberg, Anna Iwarsson, Karin Källström, Thomas Jansson och Jonas Naddebo lämnade styrelsen.

Nya ledamöter blev Said Abdu, Trollhättan, Josephine Bladh, Stockholm, Angela Ekman Nätt, Umeå, Kjell Hansson, Alingsås, Emina Music, Göteborg och Jesper Rehn, Ronneby.

Kvar från tidigare är Ulrika Carlsson (ordf), Thomas Olofsson (ny 1:e vice ordf), Petra Pilawa (2:a vice ordf) samt Eva-Karin Hempel (led).

 

På bilden: Nils Ingmar Thorell, avgående styrelseledamot och Josephine Bladh ny ledamot i förbundsstyrelsen.

 

Sokratespriset

Sokratespriset går till en person - i eller utom Sverige - som utfört en grundläggande, bestående insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin gärning utifrån ideell grund.

I Linköping tilldelades Sokratespriset Olle Edelholm och Allan Sundqvist. Olle och Allan var två av frontfigurerna när Studieförbundet Vuxenskolan bildades för 50 år.

Läs mer om Sokratespriset här!

Folkbildningspriset

”Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris ska tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, gjort i vid mening stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där SV är verksamt.”

Till årets folkbildare utsågs Mustafa Panshiri

Läs mer om folkbildningspriset här!

Föreläsning med Lars Strannegård

Rektorn för Handelshögskolan i Stockholm, Lars Strannegård, gästade stämman. På temat " Att kombinera saker man redan vet på ett nytt sätt" reflekterade han över vilken roll kulturen kan och ska spela för att utveckla oss som människor men också oss som organisation. 

Demokratisamtalet

Samtal om demokrati! Ulrika Carlsson ställde frågor till Lars Trägårdh, Bim Eriksson, Pa Modou Badjie och Britt-Marie Jobacker.  

Se samtalet här!

Motionssvar

Två motioner behandlades vilka båda var kopplade till frågan om det nyligen förändrad statsanslaget till folkbildningen. Båda motionerna ville se en förändring av det nuvarande systemet dels i riktning mot att prioritera kvalitet och verksamhetsutveckling, dels i en förändring av definitionen av lokal närvaro.

Förbundsstyrelsen, vilket också blev förbundsstämmans beslut, avslog motionerna med hänvisning till att det nyligen införda anslagssystemet måste få några år på nacken.

Dialogmöten och seminarier

Ett tema för stämman var dialog. Såväl idéprogrammet som strategiska planen behandlades i dialogmöten och stämmodeltagarna fick också möjlighet att välja bland ett tiotal seminarier i olika ämnen.