2022-02-16

Från kris till kraft – återstart för...

Remissvar Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen

Studieförbundet Vuxenskolan har verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, kulturprogram inom tex musik, dans och teater, når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet.

 

Vi genomförde 2019 över 5 000 kulturprogram för publik och av dem så var över 1 300 för och med målgruppen personer med funktionsnedsättning. 2019 genomförde vi verksamhet inom den breda kulturdefinitionen ca 10 000 studiecirklar med över 72 000 deltagare.
I vår verksamhet stöttar vi runt 2 000 band som har studiecirklar på SV. Vi och de andra studieförbunden är de enda som bedriver musikverksamhet inom populärmusik i alla Sveriges kommuner. Vi är landets viktigaste aktör som stöttar fria musikgrupper.

 

Så, var är studieförbunden i den här utredningen?
Utredningen konstaterar att verksamhet i hela landet och på landsbygder är viktigt, men utöver det finns inga som helst förslag på insatser, förslag på uppdrag eller stimulanser för att nå kulturverksamheter utanför kulturstäderna.
Ett av studieförbundens syften handlar om att bredda delaktighet och intresse för kultur. Det handlar så klart också om deltagande, men vi menar att deltagande i kulturlivet också måste lyfta individens möjlighet att själv delta, skapa och agera. Detta nämns i stort sett inte alls, trots att det är ett av de kulturpolitiska målen och att mycket av det ideella kulturlivet just jobbar med allas möjlighet till bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.

Ett annat område som utredningen helt missar, är området funktionsnedsättning. Här saknas helt perspektiven kring intellektuell funktionsnedsättning (kap. 4.6). De har kanske inte någon egen dator, bor i gruppbostad utan bredband och utan support från omsorgsanordnaren (Ramsten, "Participation through ICT"), deltog i ännu mindre omfattning i kultur redan innan pandemin.
Här behövs det stora insatser, för att kommuner och privata utövare ska fokusera på återgång till kulturen.

 

Det är många gånger vi som folkbildning, och inte minst Studieförbundet Vuxenskolan med verksamhet i alla kommuner, som upprätthåller infrastrukturen lokalt. Det handlar om såväl möjliggörandet för andra föreningar som våra egna arrangerade kulturupplevelser. Vi finns i varje kommen med t ex lokaler, relationer, närhet och personal. Att vi är ett nav i det ideella kulturlivet är ingen hemlighet, vilket t ex Myndigheten för kulturanalys visar (Kulturvanor, Myndigheten för kulturanalys (2016:1), 2016.). Det är därför bekymmersamt att folkbildningen varken nämns eller anses vara en del av de återstart som skisseras i och med utredningen.

 

Läs remissen i sin helhet här!