Anmälningsvillkor

Vad som nedan benämns som "studiecirklar" gäller också kurser, föreläsningar och andra arrangemang som genomförs av Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Start och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du i regel en bekräftelse på din anmälan. Innan studiecirkeln startar får du en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen följer också en faktura. Har du redan betalat på annat sätt, får du ingen faktura.

 

Anmälan och ångerrätt

Din anmälan är bindande.

Du har möjlighet att ångra din anmälan inom 14 dagar från den dag vi bekräftat din anmälan. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer återbetalning att ske av den deltagaravgift vi eventuellt erhållit av dig.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att använda Konsumentverkets standardformulär eller genom att kontakta oss direkt (se nedan, punkt Kontaktuppgifter). Om studiecirkeln startar under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att studiecirkeln startar under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord studiecirkel. Din anmälan innebär också att du begär att studiecirkeln ska startas under ångerfristen. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av studiecirkeln Samtycke lämnas på särskild samtyckesblankett vilken du hittar här: Ladda ner blankett (pdf)  Din ångerrätt är förbrukad efter att ångerfristen löpt ut. Fortfarande har du dock möjlighet att återta din anmälan efter att ångerfristen löpt ut enligt vad som framgår nedan i punkten Regler för återtagande av anmälan efter ångerfristen. Din ångerrätt gäller inte om du anmält dig till studiecirkeln genom att personligen ha besökt vårt kontor. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en studiecirkel.

 

Regler för återtagande av anmälan efter ångerfristen

Med varaktigt studiehinder
Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad studiecirkel är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av studiecirkeln. Normalt återbetalas inte kostnader för studiematerial. Om du återtar din anmälan, med anledning av varaktigt studiehinder, senast sju dagar före start får du normalt betala en administrationsavgift på 10% av avgiften, dock lägst 100 kronor. Om du återtar anmälan senare än sju dagar före start är administrationsavgiften högst halva deltagaravgiften. Om du avbryter en påbörjad studiecirkel är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften. Undantag från ovanstående kan göras utifrån varje enskilt fall och om vi t.ex. kan fylla din plats med en annan deltagare behöver du normalt inte betala något förutom en administrationsavgift om 100 kr. Vi strävar alltid efter att i så stor utsträckning som möjligt begränsa våra kostnader vid avanmälningar och försöker på så sätt minimera den avgift som vi har rätt att begära av dig enligt ovan.

Annan frånvaro
Om du uteblir från något studiecirkeltillfälle av någon annan anledning än de som anges ovan, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under studiecirkeln eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du varit frånvarande.

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en studiecirkel före kursstart. Då får du tillbaka hela deltagaravgiften. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela avgiften. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för cirkeltillfällena på ett för dig väsentligt sätt.

 

Kassa/Klarna

SV använder Klarna som leverantör av vår kassa vid de flesta arrangemang du kan handla via sv.se. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

 

Övrigt

Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges. En studietimme omfattar 45 minuter om inget annat anges. Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.

Intyg kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras. Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln. Motsvarar inte studiecirkeln vad som avtalats enligt beskrivning gäller konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. 


Personnummer

Hur Studieförbundet Vuxenskolan hanterar personnummer går att ta del av i SVs integritetspolicy. Om du av någon anledning trots detta inte kan eller vill uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med den SV-avdelning som arrangerar studiecirkeln eller arrangemanget. 


Kontaktuppgifter

Avdelningens kontaktuppgifter hittar du under avdelnings webbsida, www.sv.se/avdelningar.