Värdegrund och vision

SVs Värdegrund

SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs Vision

SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.

SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa.

SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Dels för den enskilda människan och dels för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar.

Vår syn på folkbildning

 Varje människa bär på sin personlighet och sina drömmar om framtiden. Oavsett bakgrund, utbildningsnivå, ålder, kön, fysisk och mental styrka måste det finnas många och återkommande möjligheter för alla människor att växa och utvecklas.

Folkbildningen strävar efter att stärka dessa möjligheter, för ökad självkänsla och kännedom om den egna förmågan. SV arbetar för att människor genom ökad kunskap och insikt ska kunna upptäcka sina egna utvecklingsmöjligheter och få motivation och kraft att förändra sin situation och tillsammans med andra delta i samhällsarbetet.

Demokratin måste ständigt återerövras. Det är folkbildningens uppgift att försvara och utveckla de demokratiska idealen och genom bildning, kunskap och kultur ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas!

Liksom folkbildningen i början av detta sekel behövdes för att förändra samhället, behövs folkbildningen idag som redskap för att förstå och aktivt påverka de snabba och dramatiska förändringarna i vår omvärld. Folkbildningen behövs för att ge människor möjlighet att utveckla samhället i enlighet med demokratiska, humanistiska och ekologiska ideal. Folkbildningen kan därför aldrig vara passiv och fri från värderingar. Det behövs en ifrågasättande och agerande folkbildning. Därför ska folkbildningen stå fri i förhållande till stat och kommun och arbeta för egna mål och med egna metoder.

SV om bildning

SVs bildningssyn utgår ifrån att människors lärande sker i mötet med det nya och okända, tolkat utifrån egna och andras erfarenheter.

I vår bildningssyn ligger att möta människor på individens egna villkor. Bildning är en process som formar våra tankar och personligheter. Det räcker alltså inte med överföring av information för att få kunskap. Informationen behöver värderas,
integreras, förstås och mogna till insikt.

Den pedagogik som studiecirkeln erbjuder är ett effektivt verktyg för att uppnå detta. I goda miljöer är lärandet en ständigt pågående process där deltagarna
har huvudinflytandet. Ämnet är angeläget och atmosfären trygg. Det fria
och frivilliga folkbildningsarbetet tillgodoser viktiga behov av bildning och
personlig utveckling samtidigt som det ger plats för gemenskap och glädje
samt bidrar till att utveckla demokratin.

SV utgår från att all kunskap har lika värde, oavsett om det gäller yrkeskunskap,
vetenskaplig kunskap, kunskap vi förvärvar i vardagslivet eller konstnärlig
kunskap. Viss kunskap överförs genom talade eller skrivna ord medan
annan bäst förs vidare genom seder och bruk eller genom eget lärande och
skapande.

Kompetens är förmågan att tillämpa kunskap, erfarenheter, färdigheter
och attityder på ett relevant sätt. Den tillgodogör vi oss genom teoretisk
utbildning, men också genom erfarenheter från arbetslivet, förenings- och
samhällsarbete. SV och folkbildningen är en aktiv part i att stärka och skapa
helhet i människors olika kompetenser. Detta är en viktig del i individens rätt
till ett livslångt lärande.