Lättläst version saknas
Tillbaka

Omställning nu innan det är för sent

Genom att ställa om vårt samhälle nu kan vi skapa bärkraftiga bygder, byar och städer innan klimatförändringarna slår till på allvar. Men omställning handlar också om att hitta nya vägar för hur vi relaterar till varandra, jorden och allt annat levande.

Omställning Sverige är ett nätverk som har skapats för att stödja och inspirera det lokala omställningsarbete som pågår runt om i Sverige. Hela Sverige ska leva har arbetat med omställning ända sedan rörelsen grundandes på 80-talet, men då har det gått under andra namn, som social, ekologisk, eller hållbar lokal utveckling. 2003 startade vi projektet Hållbara bygder, där 26 bygder försökte komma på lokala lösningar för att bli mer hållbara. När vi började med omställning, hade vi fått en bra grund genom det projektet.

Hela Sverige ska leva är huvudman för den svenska delen av den internationella omställningsrörelsen och satsar även ekonomiska resurser och delfinansierar andra organisationer som stödjer omställningsarbete. De studieförbund som är medlemsorganisationer i Hela Sverige ska leva, det vill säga Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet och ABF, publicerar även böcker och studiematerial om omställning tillsammans samt stödjer olika informationssatsningar på internet såsom hemsidor, användarforum och sociala medier.

Det finns många inspirerade personer och organisationer som arbetar med omställning i Sverige och vi räknar med och driver på för att engagemanget ska slå rot på ännu fler platser. Vi menar att allt lokalt utvecklingsarbete måste vara socialt och ekologiskt hållbart.

En omställningsgrupp är en grupp människor som bestämt sig för att arbeta konkret för att göra sitt område ekologiskt hållbart och mindre beroende av olja. Gruppen kan till exempel vara en by, en stadsdel eller ett samhälle. Inom Hela Sverige ska leva finns ett antal lokala utvecklingsgrupper som arbetar med att förändra sin omgivning för att bli mer bärkraftigt, självförsörjande och medvetet om social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Det var genom Hållbara bygder som vi kom i kontakt med transitionrörelsen i England, som utvecklar innovativa sätt att tackla problem som klimat- och energikrisen, finanskriserna och utarmningen av biologisk mångfald och som likt Hela Sverige ska leva anser att stöd till lokala initiativ är centralt.

Tankarna bakom rörelsen kommer från permakultur, som går ut på att växter tillåts växa och frodas i sina ”naturliga” miljöer för bästa resultat. Sociokrati är ett system som används för beslutsfattande inom organisationer, som även det påminner om permakulturens principer. Baserat på dessa idéer utvecklades transitionkonceptet, som är en rad praktiska metoder för att skapa ett hållbart samhälle.

Konceptet sprids nu över Europa och resten av världen. Den 18-22 september i år hölls den första internationella omställningskonferensen i Newton Abbot i södra England. Då träffades deltagare från ett fyrtiotal länder, bland andra Sverige, för att diskutera hur rörelsen ska växa ännu mer internationellt.

Vi menar att resurserna för omställning till ett mer hållbart samhälle finns på landsbygden. Här finns de förnybara naturresurserna som ger mat, energi, byggmaterial och industriråvaror. Vi ser att det finns ett brådskande behov av att bygga ett mer hållbart samhälle, och därför satsar vi på omställning och stödjer de rörelser och grupper som fokuserar på detta, både i Sverige och på internationell skala. Kom med oss i det arbetet! 

Åse Classon, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Staffan Nilsson, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Anna Maris, styrelsemedlem Riksorganisationen Hela Sverige ska leva