Lättläst version saknas
Tillbaka

Upphandling av partner med helhetsansvar för tidningen Impuls

Studieförbundet Vuxenskolan, SV, är ett av landets största studieförbund. Vi erbjuder en bred verksamhet över hela landet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturprogram. Under ett år genomför vi cirka 50 000 studiecirklar med 140 000 unika deltagare och över 50 000 kulturprogram med sammanlagt 3 000 000 deltagare.  

Studieförbundet Vuxenskolan har 28 självständiga avdelningar och två regioner som utgör basen i vår organisation. Alla dessa leds av en lokal styrelse. Vi har närmare 800 anställda som arbetar vid något av våra 195 lokala kontor. Den största tillgången vi har är våra 19 500 frivilliga studiecirkelledare. På nationell nivå finns förbundskansliet i Stockholm med ett 30-tal medarbetare och med två enheter i Uddevalla (personaladministration) respektive Örebro (ekonomihantering övrigt). 

Studieförbundet Vuxenskolan har drygt 50-talet olika organisationer som nationella samarbetspartners. På regional och lokal nivå finns ytterligare ett stort antal samarbetspartners. 

Läs mer: https://www.sv.se/om-sv/svs-ide-program/ 

Partner sökes för helhetsansvar för produktion av tidskriften Impuls  

SV ger ut tidskriften Impuls sedan 1967 och tidskriften har en TS-kontrollerad upplaga på drygt 28 000 exemplar. Läsarna är i första hand cirkelledare inom Studieförbundet Vuxenskolan.  

SV söker en partner för helhetsansvar för planering, produktion m.m. av tidskriften Impuls. 

Impuls ges ut sex till åtta gånger per år, men ska från och med 2019 ges ut fyra gånger per år. Idag produceras tidskriften av personer nära knutna till SV:s förbundskansli. En del artiklar och bilder köps i dagsläget in. Layout av tidningen görs av en extern leverantör.  

Nr ett och två 2019 görs med befintliga leverantörer. Nummer tre och nummer fyra 2019 planeras göras med ny partner. Planerat utgivningsdatum för nummer tre, tryckt tidskrift: augusti. Planerat utgivningsdatum för nummer fyra, tryckt tidskrift: mitten på november.

Redaktionellt program och design 

Tillsammans med företrädare för Studieförbundet Vuxenskolan arbeta fram ett nytt redaktionellt program och design för Impuls utifrån de nya förutsättningarna och för att vara en uppdaterad produkt. Designen ska omfatta den tryckta tidskriften och hur den kan ta sig uttryck digitalt som en webbplats eller liknande.  

SV har under obegränsad tid all upphovsrätt för det som framställs under processen (presentationer, texter, filer i Indesign/Photoshop/Illustrator/etcetera skisser, illustrationer, ikoner, etc.). Samtliga filer och annat material ska överlämnas vid begäran. Upphovsrätt ingår inte till skissbilder och typsnitt som använts under processen. 

Innehållsproduktion 

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolans kommunikatör planera Impuls innehåll på kort sikt (från och med nummer 3 2019) och lång sikt (helår). Ansvara för produktion av text och bild för användning i tryck samt digitala kanaler. Vid behov även svara för kontakter med frilansare, fotografer och att köpa in material.  

I uppdraget ska också ingå att svara för annonsförsäljning i den digitala som tryckta version av Impuls. För denna del av uppdraget kommer tydliga procentmål att upprättas i samarbete med kommande uppdragstagare. 

Uppdraget omfattar också att svara för upphandling, avtal, ekonomiska villkor/åtaganden etc. med tryckeri för den tryckta versionen av Impuls. 

Layout 

Layout av Impuls fyra gånger per år. Cirka 36 sidor per nummer. Leverans av original och kontakter med tryckeri. Uppföljning av tryckkvalitéten tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.  

Webbplats 

Integrerat i övrigt är arbetet att svara för produktion av Impuls digitala version.   

Inlämning och uppgifter om anbudsgivaren 

Anbudet ska lämnas in digitalt senast 2018-12-21 och beskriva hur anbudsgivaren avser att genomföra uppdraget såsom det är formulerat ovan. Anbudet ska anges i svenska kronor inklusive mervärdesskatt. Betalningsvillkor ska anges. Anbudsgivaren ska i sitt anbud bl.a. ange följande punkter: 

Anbudsgivande företag 

  • Organisationsnummer 
  • Adress 
  • Telefonnummer 
  • Mejladress 
  • Kontaktperson inkl. kontaktuppgifter 
  • Kortfattad företagsbeskrivning som visar att anbudsgivaren har resurser och erfarenhet för aktuellt uppdrag samt minst två relevanta referenser för de senaste 2 - 3 åren.  

Eventuella frågor Alla frågor rörande denna upphandling ska skickas till matilda.asp@sv.se och kommer att besvaras snarast möjligt till samtliga anbudsgivare. 

Värdering av inkomna anbud  Anbudet utgör underlaget för sammanställningen och utvärderingen av inkomna anbud. Det anbud som i sammanhanget är mest relevant och förmånligast för verksamheten, kvalitetsmässigt som ekonomiskt, ska antas. 

Giltigheten för anbudet är tre månader efter sista dag för anbudsinlämning, dvs 20 mars 2019.