Tips på föreningsmaterial

Vi stöttar våra föreningar att bli bättre på föreningsteknik. En del i detta arbete är att ta fram tips på föreningsmaterial som er förening kan använda för att lära er i studiecirkelform. På denna sida hittar ni några förslag på material ni kan använda i er förening - kontakta oss gärna för fler förslag eller för tillgång till arbetsplaner/studiehandledningar!

I förening

Ett material i föreningskunskap som kan användas både som stöd för de som vill engagera sig i en förening och som inspiration för de som redan är aktiva. Den passar utmärkt att läsa tillsammans med sin styrelse i form av en utbildningsdag eller en studiecirkel och som underlag för gemensam diskussion i olika sammanhang.


Materialet omfattar en handbok, studieplan, förslag till utbildnings-upplägg och mallar för föreningsarbete och omfattar följande rubriker:

 1. Föreningen
 2. Styrelsen
 3. Ordföranden
 4. Sekreteraren
 5. Kassören
 6. Valberedningen
 7. Revisorn
 8. Ekonomi i föreningen
 9. Möten
 10. Medlemmar
 11. Att leda en ideell förening

Lyssna in och nå ut

Lyssna in och nå ut är en handbok i kommunikation för din förening!


I föreningslivet kan kommunikation handla om allt från att få andra att ta ansvar i styrelsearbetet, till att värva nya medlemmar, locka besökare till arrangemang, starta upp en offentlig diskussion om en viss fråga utifrån en särskild utgångspunkt (opinionsbildning) och att verka för ett särskilt syfte.


Materialet är uppdelat i fem olika avsnitt:

 1. Sändare och budskap
 2. Mottagare och mottagande
 3. Att vara en förening i tiden
 4. Media och opinion
 5. Att dela med sig


Ledarskap i vår tid

Ledarskap i vår tid är en bok för ledare i civilsamhället. Detta är ett material i ledarskap som utgår från det personliga ledarskapet, olika ledarstilar, engagemang, grupp och ledarskap. Materialet omfattar ett teoretiskt deltagarmaterial och en ledar-handledning med förslag på upplägg samt en mängd olika övningar.


Materialet omfattar följande rubriker:

 • Ett föreningsliv i rörelse
 • Ledarskap i vår tid
 • Olika ledarstilar
 • Personligt ledarskap
 • Värdeskapande ledarskap
 • Grupprocessen
 • Leda och driva processer
 • Lärande organisation
 • Kommunikation är A och O i ledarskapet
 • Hjärnkoll – utan stress
 • Våga vara ledare, våga utmana och våga lyckas


Från idé till ansökan

Perfekt för din förening när ni behöver stöd och verktyg för att utveckla projekt.


Materialet omfattar en bok och en studiehandledning och är inriktat på projektutveckling i ideella föreningar. Det innehåller metoder och verktyg för att utveckla en idé, skriva projektansökningar och arbeta i projekt inom den ideella sektorn.

Materialet passar såväl små som stora projekt och innehåller metoder och verktyg för utvecklingsgrupper som har en projektidé och vill lära sig mer om att söka projektmedel, men också för projektledare som beviljats projektmedel och vill få redskap för att genomföra projektet.


Materialet kan också användas som uppslagsbok eller verktygslåda för fördjupning inom vissa områden och är uppdelat på fem kapitel:

 1. Projekt som arbetsform och initiering av projekt
 2. Förstudie
 3. Planering av projekt
 4. Ledning av projekt
 5. Avsluta projekt

Arrangera det du vill

SV har tagit fram en ledarhandledning till materialet med samma namn utgivet av Stefan Skoglund och Marcus Frödin på www.universeimagine.com. Materialet riktar sig till nya arrangörer som vill utveckla, planera och genomföra ett arrangemang, ett event, en konferens eller liknande.


Målet med materialet är att deltagarna själva ska leda, planera och genomföra sin idé och passar därför bra även för kamratgrupper/ arrangörs- grupper där man utser en av deltagarna som ledare.

Medlemsmodellen - Rekrytera, aktivera och behålla medlemmar

Medlemsmodellen innehåller åtta steg som förbättrar er förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Boken är skriven för förtroendevalda, aktiva och tjänstemän som vill skapa en medlemsstrategi eller förbättra det operativa arbetet med medlemsvärvning och medlemsutveckling.


Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram en studieplan som är ett redskap för att hjälpa deltagarna i studiecirkeln att diskutera utifrån bokens innehåll, men också att reflektera över egna erfarenheter och förhållningssätt.


Teman ur boken:

 • Identifiera er unika roll
 • Locka fler medlemmar
 • Kom förbi rekryteringsmotstånd
 • Hantera missnöje och behåll medlemmar
 • Få passiva medlemmar att bli aktiva
 • Skapa en inkluderande organisation och öka mångfalden
 • Utvärdera ert medlemsarbete

Motivera ideella

Målgruppen för denna studiecirkel är föreningsaktiva som vill ta tillvara på och utveckla engagemang i sin organisation. För att öka engagemanget i den egna föreningen och organisationen gäller det att du som ledare eller förtroendevald skapar rätt förutsättningar för dem som vill engagera sig. En användbar studiecirkel för dig som vill motivera fler ideella.

Färdig studieplan finns att tillgå.

Heimbygdametoden

En förändringsprocess för föryngring.

Sveriges hembygdsförbund jobbar sedan 2018 med en metod för föreningsutveckling. Det handlar om att hålla hembygdsrörelsen levande och vital. Det handlar om att vara välkomnande och försöka nå fler människor, kanske med helt annan bakgrund och förförståelse av vad hembygdsarbete och kulturarv kan handla om. För att det ska komma till stånd kan vi behöva se på oss själva, söka nya perspektiv och utveckla våra arbetsformer.


Studiematerialet är framtaget av Sveriges Hembygdsförbund och är en handledning i förändringsprocessen för föryngring i föreningen. I metodhandboken får ni möjlighet att reflektera kring vad föreningsföryngring egentligen handlar om. I handledningen finns ett antal frågor att arbeta med där ni tillsammans får fundera och reflektera.

Ett steg till - förening i utveckling

Den perfekta processmetoden för utvecklingsarbete i föreningar och organisationer.


Ett steg till... förening i utveckling är en processmetod för förändrings- och utvecklingsarbete i en förening eller organisation. Det överskådliga upplägget med fyra tydliga faser ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete – där alla bidrar och deltar från diskussion till konkret handling.


Under ledning av en utbildad processledare arbetar deltagarna fram en "dagordning" för konkret utvecklingsarbete. Arbetet sker stegvis i mindre grupper som sedan redovisas för övriga deltagare.


Kortfattat innebär de olika stegen följande

• Nuläges-analys

• Reflektioner kring föreningens/ organisationens uppgifter och roll idag samt för framtiden

• Titta på framgångsfaktorer

• Framtidsbilder - vision

• Åtgärdslista och förbättringsplaner

• Handlingsplan för det framtida arbetet


Programmet kan genomföras på från ca. 3 timmar upp till en dags utvecklingsarbete beroende på upplägg.


För att anlita en utbildad processledare – kontakta Maria Strömberg på maria.stromberg@sv.se / 070-455 25 23

Beredskap

Bygdegården, ett nav vid kris

I en tid där kriser och krig är överhängande risker behöver lokalsamhället starka och strategiska lösningar. Tillsammans med Bygdegårdarnas Riksförbund erbjuder vi studiematerialet "Beredskap – Bygdegården, ett nav vid kris" för att öka beredskapen. Bygdegårdarna blir därmed inte bara mötesplatser, utan också centrala punkter för samhällets överlevnad och välbefinnande.


Beredskapsplan med tydliga checklistor

Det handlar om att planera och stärka bygdens förmåga att klara av en kris i vardagen, samt att minska oron i en utmanade tid. Vi går igenom vad som definierar en kris, tar fram en plan för krisberedskap, lokal samverkan och pratar om byalaget/föreningsgården och samhället. Efter avslutad studiecirkel har ni skapat en beredskapsplan med tydliga checklistor.


Studiematerialet är framtaget av Bygdegårdarnas Riksförbund tillsammans med SV, men kan även användas inom andra föreningar. Studiecirkeln läggs upp på 4 träffar och i materialet ges även förslag på teman för extra-träffar ifall ni vill lära er mer.


Nya hälsokörkortet

Nya Hälsoskörkortet är en grundläggande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Kursen innehåller 10-15 olika teman om hälsa och bygger främst på samtal utan pekpinnar och krav.

I kursmaterialet finns förklaringar på hur kroppen fungerar och varför det är bra att göra en livsstilsförändring. Vår förhoppning är att deltagarna genom förståelse, samtal och erfarenhet kan hitta sina egna vägar till att må bättre. 

Materialet har ett helhetsperspektiv som berör relationer, tillhörighet och förståelse för att det jag tycker och känner räknas som förutsättningar för att må bra i vardagen.

TRÄD - en vandring i den svenska skogen

Nu har vi äntligen glädjen att presentera en gedigen studiehandledning till Gunnar Wetterbergs bok TRÄD.

TRÄD - en vandring i skogen är en studiecirkel om skogen och dess betydelse för landet Sverige genom sekler. Studiehandledningen har tagits fram genom ett samarbete med Föreningen Skogen och Studieförbundet Vuxenskolan.

Studiehandledningen är framtagen i syftet att öka förståelsen för värdet och brukandet av svensk skog. Materialet kommer att användas internt hos föreningens medlemmar men passar också bra för alla som är intresserad av svensk skog, så väl historiskt, nutida och tänkbar framtid.

Textil redesign - till nytta och nöje

Ett nytt och fräscht studiematerial som är framtaget av SV Kalmar län i samarbete med författare Maria Schmidt Larsson. Studiecirkeln är upplagd på 5 träffar, med möjlighet till förlängning, och är tänkt att inspirera till mer textilt återbruk. Ett hett och passande ämne idag!

I denna studiecirkeln lär ni er tillsammans i gruppen att återbruka (och redesigna) kläder och andra textilier på ett hållbart sätt.

Vill du ha fler materialtips?

Hör gärna av dig till din lokala verksamhetsutvecklare för fler tips och idéer kring material och studieplaner, vi hjälper dig gärna!