SVs anmälningsvillkor och personuppgiftshantering

 

Vad som nedan beskrivs som "studiecirklar" gäller också kurser, föreläsningar och andra arrangemang som genomförs av SV.

Start och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du i regel en bekräftelse på din anmälan. Innan studiecirkeln startar får du en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen följer också en faktura. Har du redan betalat på annat sätt, får du ingen faktura.

Anmälan

Din anmälan är bindande. Du har rätt att återta din anmälan, enligt reglerna för ångerrätt, genom att meddela Studieförbundet Vuxenskolan på ändamålsenligt sätt inom 14 dagar efter det att vi har bekräftat din anmälan. Du måste själv kunna visa att vi nåtts av ditt meddelande att du inte kan delta. Har du inte fått någon bekräftelse utan enbart en kallelse till studiecirkeln, gäller din ångerrätt 14 dagar från den dag du fått kallelsen.

Om studiecirkeln har startat och du har deltagit vid ett tillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt.

Avgifter om du återtar din anmälan eller avbryter deltagandet

Före starten

Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit - men innan studiecirkeln startat - kan vi ta ut en administrationsavgift. Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start får du betala en administrationsavgift på 10 % av avgiften, dock lägst 100 kr. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start är administrationsavgiften högst halva deltagaravgiften.

Om studiecirkeln har börjat

Om du avbryter en påbörjad studiecirkel är du skyldig att betala hela deltagaravgiften. Om skälet till att du avbryter studiecirkeln är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, flyttat från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av avgiften med avdrag för studiematerial.

Ändrade tider

Vi kan tvingas ställa in en studiecirkel före kursstart. Då får du tillbaka hela deltagaravgiften. Om starten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela avgiften. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för cirkeltillfällena på ett för dig väsentligt sätt.

Övrigt

Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.

En studietimme omfattar 45 minuter om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.

Intyg kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under cirkeln.

Motsvarar inte cirkeln vad som avtalats enligt beskrivning gäller konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. 
 

Information enligt PuL (Personuppgiftslagen)

För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina personuppgifter. Uppgifterna kan vi också komma att använda för att sända dig information om kommande verksamhet. Information kommer givetvis inte kunna användas av andra än Studieförbundet Vuxenskolan. Du kan välja att avmarkera boxen "SV får gärna skicka information till mig." som finns längst ner på anmälningsformuläret om du inte vill få information från oss. Har du andra synpunkter så får du gärna höra av dig till oss på telefon eller via e-post: info@sv.se.

Personnummer

Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet bedrivs till viss del med statsbidrag. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in, avidentifieras och används som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

SCB är på rådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd har hand om registret. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Utöver Folkbildningsrådet och SCB enligt ovan kommer ditt personnummer inte att kunna användas av några andra än SV, Studieförbundet Vuxenskolan.

Om du av någon anledning trots detta inte kan eller vill uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med den SV-avdelning som arrangerar studiecirkeln eller arrangemanget. Avdelningens kontaktuppgifter hittar du under menyn till vänster på kurssidorna.