Femstegsmodellen

Projektets (Matchning mot jobb) arbetsmodell erbjuder individanpassade utbildningsinsatser som ökar individens möjlighet att få anställning. Folkbildningens flexibilitet möjliggör skräddarsydda lösningar, baserat på arbetsgivarnas krav och individens drivkrafter. Projektets matchningsmodell bygger på personliga relationer, nära samarbeten, flexibilitet och uthållighet, vilket visat sig fungera bra för att rusta personer som står långt från arbetsmarknaden inför anställning.

STEG 1: Kartläggning av arbetsgivarens behov

Vi matchar arbetsgivarens behov av arbetskraft och kan vid behov erbjuda kompetensutveckling för både arbetsgivare och anställd.


Vi har kontakt med företagare dels för att inventera behovet av arbetskraft och dels för att få reda på vilken kompetens som efterfrågas för att kunna matcha rätt. I kontakt med arbetsgivare är det viktigt att lägga en god grund för matchningen genom att vara lyhörd för arbetsgivarens önskemål och behov.

STEG 2: Kartläggning av arbetssökandes kompetenser

Vi ger dig som arbetssökande stöd inför och under praktik och anställning. Stödet anpassas efter dina behov och förutsättningar.


Praktikhandledarna intervjuar arbetssökande för att hitta rätt person som motsvarar arbetsgivarens profil. Vi använder djupintervjuer med arbetssökande för att skapa förutsättningar för individerna att fundera över hur de på bästa sätt kan nyttja sina tidigare erfarenheter och vad som är deras drivkrafter. I dessa återkommande samtal skapar vi förtroende hos deltagarna, parallellt som vi får en större förståelse om vilka delar som behöver kompletteras och kan lotsa den arbetssökande till rätt insatser.

STEG 3: Kompetenshöjande insatser

Genom att kartlägga kompetenser och erfarenheter hos arbetssökande kan vi ge ett bra stöd och vägledning mot att matchas till ett jobb. Vi erbjuder studiecirklar för att höja kompetensen hos den arbetssökande och därmed öka möjligheten till att möta arbetsgivarens behov.


Vi erbjuder studiecirklar i svenska och samhällskunskap, datakunskap, körkortsteori samt yrkesspecifika utbildningar som röjsågs- och motorsågsutbildning. Vi vet att språket är en viktig nyckel och är stolta över våra studiecirklar där språket lärs ut med folkbildningens unika pedagogik. I projektet har både arbetsgivare och arbetstagare tagit del av utbildningsinsatser. I de flesta yrken i dagens samhälle krävs körkort och därför blev det naturligt för oss att starta en studiecirkel i körkortsteori, en cirkel där man även utvecklar språkkunskaperna.

STEG 4: Matchningsmöten arbetsgivare och arbetstagare

Vi anordnar mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetstagare där de får möjlighet att ställa frågor till varandra. Matchningsmötet bygger på inventeringen av arbetsgivarens behov och kartläggningen av den arbetssökandes kompetenser. Vi genomför också uppföljningsmöten där Arbetsförmedlingen går igenom regelverk och överenskommelser inför praktik och anställning.

STEG 5: Stöd och uppföljning

Vi följer arbetsgivare och anställd från inventering och kartläggning till praktik och anställning och erbjuder ett individanpassat stöd. Vi arbetar med enskilda intervjuer för att kunna ge stöd och vägledning utifrån behov.


Vi erbjuder regelbunden och flexibel coachning, som att exempelvis vara tillgänglig på telefon, sms och mail.