Matchningsmodell i fem steg

Vår matchningsmodell består av fem steg som lägger grunden till en lyckad matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande. Kärnan i vårt arbete bygger på att vi följer och stöttar den arbetssökande genom hela processen. Vår styrka är kompetenshöjande insatser som syftar till att rusta individen för anställning. 

FÖR EN LYCKAD MATCHNING VILL VI SAMVERKA MED DIG SOM ÄR ARBETSGIVARE OCH AKTÖRER SOM MÖTER ARBETSGIVARE.

1: Kartläggning av arbetsgivarens behov

Vi kartlägger arbetsgivarens behov av arbetskraft och kan erbjuda kompetensutveckling för både arbetsgivare och anställd.

Kontakten med arbetsgivaren är viktig för att inventera behovet av arbetskraft och för att få reda på vilken kompetens som efterfrågas. Det är ett viktigt steg för att kunna lägga en god grund för en lyckad matchning.

2: Kartläggning av arbetssökandes kompetenser

Vi kartlägger den arbetssökandes kompetenser genom djupintervjuer som ligger till grund för matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare.

  • Intervjuerna är relationsskapande och bygger ett förtroende samtidigt som vi får förståelse för hur vi bäst kan rusta individen.

  • Vi stöttar individen inför och under praktik och anställning. Stödet anpassas efter individuella behov och förutsättningar.  

3: Kompetenshöjande insatser

Vi erbjuder kurser för att höja den arbetssökandes kompetens, och därmed öka möjligheten till anställning. 

Våra kurser bygger på folkbildningens unika pedagogik med fokus på det gemensamma lärandet. Pedagogiken har visat sig effektiv för att lära sig ett nytt språk, även om man har låg studievana. 

4: Matchningsmöten arbetsgivare och arbetstagare

Vi anordnar mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetstagare där de får möjlighet att ställa frågor till varandra. Matchningsmötet bygger på kartläggningen av arbetsgivarens behov och arbetssökandens kompetenser.

Vi genomför också uppföljningsmöten där vi stöttar i frågor kring regelverk och överenskommelser inför praktik och anställning.

5: Stöd och uppföljning

Vi följer arbetsgivare och arbetssökande från kartläggning till matchning, praktik och anställning. Vi erbjuder båda parter ett individanpassat stöd och arbetar med enskilda intervjuer för att kunna ge stöd och vägledning utifrån behov.

 

 

Modellens ursprung

Matchningsmodellen har tagits fram genom vårt projekt "Matchning mot jobb […]" som vi har drivit i två omgångar; 2017 och 2018–2020, med finansiering från Tillväxtverket.