Lättläst version saknas
Tillbaka

BAKGRUND

SV Örebro län har sedan 2015 skapat förutsättningar för integration och etablering genom utbildningsinsatser i svenska språket och samhällskunskap för asylsökande i länet. Efter hand har insatserna breddats till att omfatta även nyanlända personer där våra studiecirklar i svenska utgör ett komplement till kommunernas SFI.

I studiecirklarna etableras relationer mellan våra cirkelledare och deltagare, och vi såg möjligheten att vara ett stöd även i frågan om att etablera sig på arbetsmarknaden och få kontakt med arbetsgivare. Projektmedel söktes från Tillväxtverket för att utveckla en arbetsmodell som bygger på att praktikhandledare kartlägger och inventerar arbetssökandes kompetenser och matchar dem mot arbetsgivares efterfrågan på arbetskraft. Kompletterande insatser genomförs för att rusta de individer som saknar exempelvis kunskaper i svenska för att bli anställningsbara.

ATT SE ETT BEHOV
Behovet av arbetskraft inom flera branscher 
i Sverige är stort och arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Samtidigt växer Sveriges befolkning och vårt land har berikats med individer som har stora kunskaper inom olika yrkesgrupper som behöver arbetskraft.   
 
SV Örebro län såg att det fanns ett glapp där personer som står långt från arbetsmarknaden hade svårt att etablera sig på arbetsmarknaden med stöd från exempelvis Arbetsförmedlingen och matchningsföretag. Vi ville undersöka hur vi som folkbildningsorganisation kunde fylla en roll i att erbjuda människor en plattform för kompetens- och arbetskraftsförsörjning i länet. 

2018 beviljades vi projektmedel från Tillväxtverket för att utveckla en metod som syftar till att matcha personer som står långt från arbetsmarknaden med arbetsgivare inom de gröna näringarna i Örebro län. Under projektets gång valde vi att bredda till att arbeta mot alla branscher i Örebro län. 

TIDIGARE PROJEKT
Mellan april och december 2017 bedrev SV Örebro län projektet "Matchning mot jobb – en satsning inom de gröna näringarna i Örebro län", finansierat av Tillväxtverket. SV Örebro län blev sedan beviljade ny finansiering från Tillväxtverket för att mellan 1 oktober 2018 och 30 september 2020 vidareutveckla projektets metoder.