Tillbaka

Integritetspolicy SV Västra Götaland

Integritetspolicy

Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Även motsvarande verksamhet som omfattas av regionfullmäktiges beslut anses som en uppgift av allmänt intresse.

SV VG behandlar personuppgifter för att administrera regional folkbildningsverksamhet och kommunicera med registrerade/deltagare. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Detta är nödvändigt för SV VG både för att kunna genomföra verksamheten och fullfölja de krav bidragsgivare (främst Västragötalandsregionen, VGR) har för att SV VG ska kunna uppbära bidrag för verksamheten.

SV VG registrerar deltagares namn, personnummer, adress, e-post samt telefonnummer i samband med anmälan av deltagare. Anmälan gör deltagare antingen via telefon, e-post, webbformulär eller i samband med direktkontakt.

Registrerade uppgifter är kvar under det aktuella verksamhetsåret och i upp till 2 år ytterligare, varefter de raderas i adressregistret om inte deltagare återkommit i verksamheten.

Enskild individ har ingen skyldighet att lämna personuppgifter till SV VG, men då blir följden enligt krav i bidragskriterierna, att den individen ej kan delta i verksamheten.

SV VG kan dock komma att spara vissa personuppgifter längre baserat på beslut eller begäran från Västragötalandsregionen eller annan myndighet. Det kan till exempel gälla krav på att i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska SV VGs verksamhet.

SV VG är även skyldiga att lagra deltagarlistor tillsammans med kursprogram och rapporter om kulturprogram och utvecklingsinsatser, vilka innehåller personuppgifter i sju år enligt bokföringslagen, då de utgör verifikat.

Den registrerade har rätt att få veta hur SV VG behandlar dennes personuppgifter, samt efter skriftlig, undertecknad begäran få utdrag över de personuppgifter som finns registrerade.

Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås då SV VG är skyldiga enligt lag att spara verifikat, samt visavi kriterier i bidragsbestämmelserna för bidrag som används för att medfinansiera verksamheten.

Den registrerade har rätt att inge klagomål på SV VGs personuppgiftsbehandling antingen direkt till SV VG, eller till Datainspektionen.

Övrig personuppgiftsbehandling, utöver det som är offentligt understödd folkbildningsverksamhet, grundar sig på laglig grund samtycke.

SV VG är anordnare av all regional folkbildningsverksamhet inom SV i Västra Götaland, även den verksamhet som sker med samverkanspart och därmed ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för SV Västra Götalands regionala verksamhet.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen, som utsett Stina-Britt Björk, stina.britt.bjork@sv.se till personuppgiftsombud.

Integritetsansvarig, kontaktperson för registrerade/deltagare är Nina Ottosson, nina.ottosson@sv.se, Inger Olsson, inger.olsson@sv.se, Anna-Malin Björk Joelsson, anna-malin.bjork.joelsson@sv.se

25 maj 2018

Styrelsen SV Västra Götaland/sbb

 

Ladda ner hela Intregitetspolicyn här.