Lättläst version saknas

Delkurser grundutbildning

Grundutbildningen består av 7 delkurser, mer info om dess finner du nedan:

Introduktionskurs 30 tim

Delkursens mål är att introducera tolkyrket för deltagarna. Den ska deltagaren en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär och de krav som ställs på en professionell tolk. Den ska också ge deltagaren grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik.

Delkursens huvudsakliga innehåll

 • Samhällets tolkservice och dess organisation
 • Den yrkesverksamma tolken
 • Kontakttolkens arbetsområden, arbetsvillkor
 • Introduktion till språk och kommunikation
 • Introduktion till tolketik och tolkningstekniker och metoder
 • Den egna kunskapsutvecklingen, studieteknik
 • Speciella tolkningssituationer
 • Vidareutbildning och auktorisation av tolkar
 • Kammarkollegiets ansvarsområde

Samhällstolkning 105 tim (varav 40 tim språkhandledning)

Delkursens mål är att ge deltagarens grundläggande realia och terminologikunskaper inom social- och försäkringsområdet. Deltagaren ska kunna använda och förstå vanligast förekommande facktermer och speciella fraser samt ha kunskaper om och förståelse för tolkning inom berörda ämnesområden.

Delkursens huvudsakliga innehåll

 • Det svenska samhället styrelsesättet på lokal, regional, nationell och EU-nivå
 • Det demokratiska systemet i Sverige och hur man kan delta och påverka
 • Individen och familjen i samhället
 • Försäkringar och funktionsnedsättning
 • Socialtjänsten
 • Utbildning
 • Arbetsmarknad och anställning
 • Skatter
 • Pensioner och pensionärer, äldreomsorgen

Sjukvårdstolkning 120 tim (varav 40 tim språkhandledning)

Delkursens mål är att deltagaren grundläggande realia och terminologikunskaper inom området. Deltagaren ska kunna använda och förstå förekommande facktermer och speciella fraser sam ha kunskaper om och förståelse för tolkning inom ämnesområdet.
Delkursens huvudsakliga innehåll:

 • Hälso- och sjukvårdens organisation och ansvarsområden
 • Hälsokontroller samt vanliga undersökningsmetoder
 • Människans livscykel
 • Grundläggande anatomi och sjukdomslära
 • Vanliga behandlingsmetoder och läkemedel
 • Habilitering och rehabilitering
 • Tolkning för barn inom sjukvård

Juridik för tolkar 140 tim (varav 40 tim språkhandledning

Delkursens mål är att ge grundläggande kunskaper i juridik och ge inblick i rättsordningens olika medel för att reglera förhållandet mellan individer, grupper, företag och organisationer. Kursen ger en översikt över några av de centrala rättsområdena som är vanligast förekommande för tolkning. Deltagaren ska kunna använda och förstå förekommande facktermer och speciella fras samt ha kunskaper och färdigheter för tolkning inom ämnesområdet.

Delkursens huvudsakliga innehåll:

 • Det svenska rättssystemets uppbyggnad
 • Rättsväsendet
 • Processrättens grunder
 • Brott och påföljder
 • Individen och lagen
 • Avtal, köp och konsumentskydd
 • Företagsformer
 • Tolkning för barn inom rättsväsendet

Migrationstolkning 60 tim (varav 25 tim språkhandledning)

Delkursens mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter avseende migration- och asylprocessen samt tolkning hos polisen enligt utlänningslagstiftelsen. Deltagaren ska kunna använda och förstå facktermer och speciella fraser. Delkursen ska även ge deltagaren interkulturell kompetens som kunskaper om jämställdhet, etnicitet, religion och HBTQ-frågor och utifrån detta veta vad det innebär i en professionell tolkningssituation.

Delkursens huvudsakliga innehåll:

 • Migrationsprocessen
 • Asylprocessen
 • Tillstånds- och medborgarskapsärenden
 • Mottagande och integration
 • Tolkning för barn i asylprocessen
 • HBTQ-frågor i samband med asyl och migration

Språkfärdighet – svenska i tolkning 30 tim

Delkursens mål är att ge deltagaren specialiserade kunskaper i svenska språket avseende ordförråd, fraser, idiomatiska uttryck och olika språkbruk. Deltagaren ska även kunna lösa språkliga problem vid översättning mellan käll- och målspråk, samt kunna använda och anpassa språket för att skapa kommunikation mellan parter som har vitt skilda bildningsnivåer och språkbruk.

Delkursens huvudsakliga innehåll

 • Grammatik
 • Prosodi och uttal
 • Språksociologi - svenska dialekter, sociolekter med mera
 • Ordförråd, idiomatiska uttryck, ordspråk

Tolketik och tolkningsteknik 60 tim

Delkursens mål är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter avseende yrkesrollen som tolk. Deltagaren ska kunna tillämpa tolketik och tolkningstekniker samt ha kunskap i olika tolkningsmetoder. Deltagaren ska ha kunskaper om vilka problem som kan uppstå under tolkning och hur dessa hanteras. Deltagaren ska känna till aktuell tolkningsteori.

Delkursens huvudsakliga innehåll

 • Tillämpa god tolksed
 • Lagstiftning som reglerar tolkens arbete
 • Fördjupade kunskaper om tolkningstekniker
 • Kunskaper om konsekutiv tolkning och andra tolkningsmetoder
 • Tolkningsteori
 • Situationsanpassad tolkning