Lättläst version saknas
Tillbaka

På väg

På väg var ett arbetsmarknadsprojekt vars övergripande syfte var att tillämpa och utveckla metoder för att nå personer som står extra långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen har varit utlandsfödda kvinnor långt från arbetsmarknaden som har liten arbetslivserfarenhet och/eller låg utbildningsnivå. Genom kursverksamhet för målgruppen har vi provat och utformat nya arbetssätt.

En viktig del i projektet har varit att utforska vilken roll folkbildningspedagogiken, med studiecirkeln som pedagogisk modell kan spela i integrationsarbetet och inkluderingen på arbetsmarknaden. Kursverksamheten har därför varit uppbyggd med studiecirkeln som mall. Studiecirkeln innebär en kollektiv lärprocess som utgår från människors egen kraft att lära utifrån sina förutsättningar. Pedagogikens inbyggda flexibilitet och inkluderande anslag gör att den passar väl utifrån målgruppens behov.

Medarbetarna i projektet På väg såg en ökad vardagssjälvständighet hos deltagarna som bland annat visade sig genom större säkerhet i kontakter med tex handläggare och vårdcentral och genom ökad kunskap om olika samhällsfunktioner och digital kommunikation. Den innebär också en ökad kunskap om studieteknik och om möjliga vägar mot arbete, studier och ökad delaktighet i samhället. En typ av självständighet som behövs för att man ska kunna få och behålla ett arbete.

I projektet har målet varit att 25% ska gå vidare i jobb eller studier, vilket också har uppfyllts. Flera av deltagarna som gått vidare i arbete hade ingen eller mycket låg utbildning från hemlandet.

Projektet har producerat en metodbeskrivning och materialsamling som ska kunna användas av offentliga aktörer, till exempel i kommunal verksamhet. Du kan läsa mer om metoden här 

Projektet medfinansierades av Europeiska Unionen och Europeiska Socialfonden.

EU_flagga_EurSocfond ny 500x400px.jpg