2024-04-23

Förvaltning och underhåll av diken

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet?

Här finns studiecirklar om diken som erbjuds på flera orter i Värmland.

Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!


I vårt område finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.

Cirklarna riktar sig framförallt till dig som är lantbruksföretagare, anställd maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare med jordbruk.


Studiecirklarna sker med på uppdrag av Jordbruksverket och med stöd från EU:s landsbygdsprogram. Arrangeras i samarbete med LRF och Studieförbundet Vuxenskolan.


Se SV Värmlands aktuella studiecirklar om diken + distanscirklar här