2024-02-18

Studieförbundet Vuxenskolan gör hela Värmland levande

Debatt: Genom vår lokala närvaro skapas förutsättningarna för ett levande Värmland.

Debatt


Genom vår lokala närvaro med verksamhet nära medborgaren, nästan oavsett var i Värmland den bor, skapas förutsättningarna för ett levande Värmland. SV Värmland har lokalkontor på tolv orter och verksamhet i samtliga kommuner.


Vi vill berätta om det goda som studieförbundens verksamhet betyder för Värmland, ett län som till stor del är landsbygd.


Det SV Värmland erbjuder är kurser, studiecirklar, kulturarrangemang, föreläsningar, mötesplatser, samvaro, lärande, erfarenhetsutbyte, personlig utveckling och delaktighet. Det är en bildning som är tillgänglig för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt. Vi samarbetar med en stor mängd föreningar och organisationer. Vi genomför skapande verksamhet inom konst, musik och hantverk. Vi bidrar till hållbar utveckling för människor, miljö och samhällen.


Vi har drygt 1000 cirkelledare och många fler volontärer tack vare all föreningsverksamhet. Genom vår lokala närvaro med verksamhet nära medborgaren, nästan oavsett var i Värmland den bor, skapas förutsättningarna för ett levande Värmland.


Folkbildningens pedagogik är central för studieförbunden. Det är en demokratisk läroform där alla kommer till tals och lär utifrån sina egna förutsättningar. På egna villkor och genom egen kraft ges deltagarna möjligheter att utvecklas, få insikter och att se sig själv i ett större sammanhang. Att bilda sig och växa tillsammans med andra skapar ett tryggt samhälle där möjligheter för ett demokratiskt samhälle grundläggs.


Studieförbundet Vuxenskolan är viktig för den positiva utvecklingen i länet. Vi har för avsikt att de närmaste åren fokusera extra på landsbygd, föreningsliv, funktionsrätt och integration och där erbjuda det varierade och spännande kursutbud som vi idag har möjlighet att genomföra.


Historiskt sett har folkbildning varit en bidragande kraft till utvecklingen av vår demokrati. Dessutom har den spelat stor roll i att förse vårt näringsliv med kunniga och motiverade arbetstagare. Det finns ett samband mellan aktivt deltagande i föreningslivet och ansvarstagande på sin arbetsplats.


När nu regeringens statsbudget innebär lägre bidrag till studieförbunden så är det en besparing, som kommer att ge större förlust i minskad verksamhet än vad besparingen är värd i kronor och öre. De medel vi får från staten utväxlar vi till mycket bildning genom att en hel del av vår verksamhet sker på ideell basis.


Minskade anslag kommer att påverka våra möjligheter men vi kommer att fortsätta vårt arbete med att leverera folkbildning. Vi ber nu alla som i olika nivåer påverkar samhällsutvecklingen att försvara folkbildningen. Den är viktig. Det är nu du kan göra en insats.


Styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland

Ulf Jonsson, ordförande