Mer om metoden

Vi har utvecklat en metod som består dels av ett konkret pedagogiskt upplägg och dels av en tillhörande materialsamling.

Pedagogiskt upplägg
Metoden bygger på cirkelpedagogiken som är en kollektiv lärprocess som utgår från människors egen kraft att lära utifrån sina förutsättningar. Pedagogikens inbyggda flexibilitet och inkluderande anslag gör att den passar väl utifrån målgruppens behov.

Varierade lärstilar är en annan viktig metod uttänkt för att passa en målgrupp med mindre skolvana. Denna metod består bland annat av praktisk och estetisk pedagogik liksom samverkan med det omgivande samhället (föreningsliv, privatpersoner, företag).

Ytterligare en viktig faktor anpassad efter målgruppens behov är den bredd av ämnen som ingår i kursupplägget. I På vägs metodik integreras olika ämnen med varandra i inlärningsprocessen i syfte att tillsammans skapa viktiga pusselbitar som deltagarna behöver för att närma sig samhällsgemenskapen och arbetslivet. Genom samverkan mellan olika ämnen möter deltagarna viktiga frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Ämnen
Kurskonceptet består av sex olika moduler med olika teman som var för sig och tillsammans ska verka för deltagarnas stegvisa utveckling. Metodiken innehåller också fyra ämnen. De mest omfattande ämnena är yrkeskunskap och personligt entreprenörskap.

Inom ämnet yrkeskunskap får deltagarna möjlighet att öka sin kunskap om rekryteringsprocesser, olika yrken och arbetsplatser samt rättigheter, skyldigheter och sociala koder inom arbetslivet. Ämnets innehåll ska stärka deltagarna i att på egen hand hitta och söka och behålla ett arbete samt öka självständigheten i den personliga processen närmare arbetsmarknaden.

Personligt entreprenörskap handlar om personlig utveckling, att stärka självkänsla och självförtroende och att få en tydligare bild av ens möjligheter i det svenska samhället. Ämnet ska möjliggöra för deltagarna att skapa och följa egna mål och handlingsplaner gällande arbetsmarknad och samhällsliv. Ämnet syftar också till att synliggöra den egna kompetensen och att öka självständigheten och förmågan att på ett aktivt sätt delta i samhällslivet.