Utvärderaren om metoden

Projektets mål är att utveckla en metodik som stärker utlandsfödda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Målgruppen är kvinnor med låg utbildning och/eller liten arbetslivserfarenhet, vilket är en grupp med stora utmaningar. Tack vare metodiken syns framsteg hos deltagarna och projektet ser ut att nå målen om ökad anställningsbarhet, ökad kompetens, reell makt och inflytande i samhället. Flera har deltagarna har påbörjat studier eller arbete.
Vad kännetecknar då den framgångsrika metodiken? Den är grundad i folkbildningens idéer om lärande och bildning och arbetet kännetecknas av en tydlig och väl förankrad människo- och kunskapssyn. Kunskap ses som en process, något som äger rum mellan den enskilde och omgivningen och lärandet relateras till människans hela situation. Kursledarna har högt ställda förväntningar på deltagarna vilka ses som aktiva medskapare i sin egen utvecklingsprocess. Arbetet kännetecknas av tematiska arbetssätt och estetiska lärprocesser och syftar till att ge deltagarna helhet, sammanhang och mod till självständighet och handling. Arbetet präglas av en önskan om att utveckla deltagarnas förmåga att ta ansvar, göra medvetna val och stärka självständigheten. Frågor om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering utgör bärande, integrerade delar i arbetet. Den tydliga förankringen i folkbildningspedagogiken genomsyrar hela projektgenomförandet och är en avgörande framgångsfaktor.
Folkbildningen utgör en viktig del av samhällets demokratiska struktur, vilket bekräftas av projektet genom de goda resultat som uppnås för en av våra mest utsatta målgrupper. Jag hoppas att ansatsen och metoden kan växlas upp så att ännu fler kvinnor som annars skulle riskera en svag ställning på arbetsmarknaden ges samma möjligheter som deltagarna i detta projekt. Projektets målgrupp är utlandsfödda kvinnor men metoden skulle även kunna utvecklas och användas för andra grupper som behöver stärka sina möjligheter till arbete och integration i samhället.

Karin Sjöberg Forssberg, utvärderare av projektet.
Texten är ett utdrag från en något längre text.