SV Värmland förklarar folkbildning

Vi är ett av de största studieförbunden i Värmland och har verksamhet i alla 16 kommuner. På många orter finns ett kontor där en eller flera verksamhets- utvecklare med stor erfarenhet ger varje besökare den bästa service.


Studieförbundet Vuxenskolan finns över hela Sverige och har ett par tusen anställda. Varje län är i princip en egen avdelning och det finns ett SV-kontor i många av Sveriges kommuner. Nationellt finns cirka 300 lokalkontor vilket ger oss en unik position. Den lokala förankringen bidrar till att vi idag är ett av Sveriges största studieförbund.


SV Värmlands kärnverksamhet är att skapa inspirerande mötesplatser i form av studie- cirklar, föreläsningar och andra kultur- arrangemang. Vårt nätverk är stort och vi har verksamhet inom många olika områden. Vi bedriver även uppdragsutbildning samt skapar ny verksamhet i olika projekt som vi genomför runt om i Värmland.


Grundläggande för vårt arbete och folkbild- ningens pedagogik är insikten att alla människor - oavsett ålder, kön och bakgrund, kan utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Mångfald är en viktig byggsten när vi utvecklar vår verksamhet.


Välkommen att boka tid för ett samtal, möte eller en fika - vi lyssnar gärna på dina frågor och berättar sedan vilka vi är och vad vi gör. Tillsammans kommer vi fram till vad som passar bäst för dig, din förening eller organisation när ni vill starta ett samarbete med oss.


Hör av dig till oss om du har passion för ett ämne och vill bli cirkelledare.

Vi är alltid intresserade av nya medarbetare.
Vad är ett studieförbund?

Ett studieförbund är en organisation som erbjuder mötesplatser för skapande, bildning och kultur och där folkbildning är grunden för verksamheten.


Folkbildning är ett samlingsbegrepp både för studieförbund och folkhögskolor och syftar till att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt, utanför den traditionella skolvärlden.


Fritt och frivilligt tillsammans med andra

Studieförbundet Vuxenskolan, även kallat SV, erbjuder en mängd olika verksamheter i form av studiecirklar, kurser, föreläsningar, kulturarrangemang med mera. När vi människor ges en möjlighet att bilda oss och öka vår kunskap, fritt och frivilligt tillsammans med andra, får det oss att utvecklas och växa som människor. När både människor och föreningar ges en möjlighet att utvecklas och växa skapas samtidigt möjligheter för demokrati i vårt samhälle.


I Sverige finns tio olika studieförbund

Studieförbunden erhåller, tillsammans med folkhögskolorna, statsbidrag från Folkbildningsrådet som i sin tur har i uppdrag av regeringen att fördela och granska statsbidragen till folkbildningen. Studieförbunden är ideella organisationer och kallas ibland för non profit organisations.


De tio studieförbunden är ABF, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, NBV, Medborgarskolan, Sensus, Bilda, Folkuniversitetet, Kulturen samt Ibn Rushd.


Staten ger oss både regler och frihet

Studieförbundens verksamheten måste noga följa de regler som folkbildningsrådet och staten sätter upp. Samtidigt finns en mycket stor frihet och det är nästan bara fantasin som sätter gränser för vilken typ av studiecirklar/kurser som kan erbjudas.


"Folkbildning ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället."

/Sveriges Regering

Vad är folkbildning?

Folkbildning är en demokratisk läroform där alla kommer till tals och lär utifrån sina egna förutsättningar. På egna villkor och genom din egen kraft ges du möjligheter att utvecklas, få insikter och att se dig själv i ett större sammanhang.


Folkbildningens pedagogik bygger på att lärandet ska vara fritt och frivilligt, det ska ske i grupp och efter varje människas egen förutsättning. I mötet med andra kan du dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper.


De flesta människor är nyfikna

Folkbildning utgår från idén att alla människor vill lära och få nya kunskaper. Ofta finns ett intresse som sätter igång lusten att lära mer. Att få utforska tillsammans med andra ger ringar på vattnet, många gånger vill man lära mer även inom andra ämnen.


När kunskap och erfarenhet möts

Träden har sina årsringar. (Se bild ovan) Vi människor påminner om träd, vi får nya kunskaper och erfarenheter och blir ”mer” för varje år:

I skolan hämtar du information och fakta...

 ...som fortsätter att utvecklas till utbildning och kunskap vid högre utbildningar i arbetslivet.

3 När erfarenheter och livets visdom läggs till, kan vi kalla oss för bildade människor, vi är medborgare som fått bildning. Men det är inte slut här, det fortsätter lite till:

4 Vi möter nya personer, får höra berättelser, lägger till våra egna historier och det skapas något nytt i utbytet av allas erfarenheter: vi kallar det för folkbildning.


Studiecirkel - vad sjutton är det??

Brukar du och dina vänner träffas och göra något tillsammans? 

Tycker ni det är roligt att lära varandra nya saker? 

Det är så en studiecirkel fungerar!


Det finns många fördelar med att få ny kunskap via en studiecirkel. De främsta anledningarna att vilja lära sig mer genom studiecirkeln är att:

• det är roligt att dela med sig av något man kan och lära sig tillsammans med andra. 

• du lär dig bäst i en mindre grupp. 

• gruppen ska fungera på ett demokratiskt sätt, det vill säga alla ska känna sig delaktiga och lyssnade på.

• du är med utifrån eget intresse.

• hela gruppen kan bidra med sin kunskap, sina erfarenheter och att vara nyfiken. Då fungerar studiecirkeln som bäst.

• i den mindre gruppen är det lättare att känna sig trygg och både idéer och skaparkraft får ta plats. 

• du upplever mycket gemenskap, glädje, personlig utveckling och får nya kunskaper och insikter. 

• människor med liknande intressen men med olika bakgrund och erfarenhet möts och utvecklas tillsammans. Då skapas förståelse för olikheter och du får nya perspektiv.


Att arbeta och lära sig nya saker tillsammans med andra i en mindre grupp är grunden för en studiecirkel. Här finns idéer, skaparkraft och trygghet - studiecirkeln är en form för nya möten, gemenskap och glädje!


Hur startar vi en studiecirkel?

Det är enkelt att komma igång

Ni behöver vara minst tre personer som träffas minst tre gånger med en sammanlagd tid på nio studietimmar för att genomföra en studiecirkel. En studietimme är 45 minuter. Ni behöver utse en cirkelledare och tillsammans skriva en kort arbetsplan.


Vad ska cirkeln handla om?

Det är ert eget intresse som styr innehållet i träffarna. Har ni en passion för till exempel biodling eller matlagning och gärna vill lära er mer om det tillsammans - då är det enkelt att starta en studiecirkel i ämnet.


Får vem som helst vara med?

Alla som delar vår värdegrund är välkommen att vara med i vår verksamhet.


Kostar det något?

En del studiecirklar har deltagaravgift och andra fungerar mer som kamratträffar utan kostnad.


Hur blir jag cirkelledare?

Genom SV Värmland får du cirkelledarutbildning. Du får pedagogiska arbetsmetoder och tips som passar den lilla gruppen. Cirkelarbetet bygger på ett samspel mellan alla som deltar - ditt eget intresse för ämnet, varje deltagares bakgrund, erfarenhet, nyfikenhet och frågor.


Vad kan vi få hjälp med?

SV kan hjälpa till med lokaler och ta fram studie- och arbetsmaterial. Vi erbjuder också ledarutbildningar och har ett brett kontaktnät med duktiga ledare och föreläsare. Berätta för oss om era funderingar och önskemål, vi hjälper er att komma igång.


Olycksfallsförsäkring ingår

Alla deltagare (med namn och personnummer) är försäkrade mot olycksfall vid resa till och från samt under vår verksamhet.

Demokrati kan inte tas för given

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till i olika frågor, uttrycka sina åsikter och också rösta om hur landet ska styras.


Men demokrati kan vi inte ta för given, det är inget som blir till av sig själv, vi måste alltid arbeta för och skydda de demokratiska spel- reglerna. Ett sätt att göra det är att verka och arbeta med folkbildning i ett studieförbund. Inom folkbildningen värnar vi om demokrati och allt som bidrar till att den stärks och fortlever.


"Sverige har haft demokrati i över 100 år,

det är något att vara stolt över!"


Folkbildning bygger på demokrati och människors lika värde

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.


SV Värmland arbetar efter en värdegrund som hävdar principen om människors lika värde baserat på de mänskliga rättigheterna. Vår idé och verksamhet bygger på stark förankring i demokrati, jämställdhet, humansim och hållbarhet.


Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.


FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna - Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
SV Värmland + föreningar = sant

Föreningslivet är en ypperlig plats för dig som vill lära dig mer om demokratins metoder.


I en förening har du stora möjligheter att påverka och kunna göra din röst hörd i samhället. I en förening hålls möten och debatter. Protokoll förs och man röstar vilka frågor och förslag som ska föras fram.


Flera hundra föreningar

I de flera hundra föreningar vi samarbetar med finns tusentals volontärer. SV Värmland erbjuder flera olika utbildningar, kurser och cirklar till föreningarna exempelvis styrelseutbildningar, föreningsutveckling och olika cirkelledarutbildningar.


Vår specialitet är att arrangera studiecirklar, utbildningar och kulturevenemang

De föreningar som väljer att samarbeta med oss får hjälp att göra föreningsarbetet effektivare och mer givande. Med pedagogisk information och goda baskunskaper kan vi erbjuda möjlighet att få nya kunskaper och inspiration, tillfällen att träffa människor med samma intressen, kännedom om nya målgrupper, nätverk och aktörer, kurser som är speciellt utformade till de olika föreningarna samt pedagogiska utbildningar utformade för cirkelledare.


SV Värmland erbjuder även möjlighet att få kunskap i demokrati och folkbildning, utbildning kring digitala möten, digital teknik och pedagogik, medlemsvärvning, medlemsvård - att öka engagemanget i föreningen, ledarskap i en ideell organisation, kunskap om sociala medier samt mycket mer.

Då och då bjuder vi in till kombinerade trivsel- och informationskvällar. Olika ämnen tas upp, allt efter önskemål.

Projekt är en viktig del av studieförbunden

Projekt är en viktig del i vår verksamhet. SV Värmland driver projekt för att hitta nya arbetsformer, nya samarbeten och nå fler personer med folkbildningsaktiviteter. Med projekt är vi med och bidrar till vår egen och samhällets utveckling. Här är ett axplock av våra projekt under de senaste åren:


Kreativa träffen var ett projekt som vände sig till äldre med demenssjukdom. "Varje människa har en historia att berätta och varje människa ska ges möjlighet att berätta denna". Detta är utgångspunkten för ett projekt med demensjukas egna röster i centrum.

Kulturpedagoger utvecklade en metod i samverkan med deltagare på olika vårdverksamheter i Värmland.


After school var ett tidigare projekt mellan Röda Korset och Studieförbundet Vuxenskolan Värmland som gav både nyanlända och svenska ungdomar mellan 16 - 20 år möjlighet att träffas efter skolan. De erbjöds middag i kombination med föreläsningar och diskussioner kring ämnen som dessutom gav mycket samhällsinformation.


Hållplats bygdegård vände sig till bygdegårdar och föreningar på landsbygd. Målet var att skapa mötesplatser på landsbygden där människor fick tillfälle att växa, känna delaktighet och möjlighet att komma närmare sina drömmar. Verksamheten bedrevs i Arvika, Eda, Sunne och Säffle kommuner. Projektet genomfördes med stöd av Leader Växtlust och Europeiska socialfonden.


På väg var ett arbetsmarknadsprojekt vars övergripande syfte var att tillämpa och utveckla metoder för att nå personer som står extra långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen har varit utlandsfödda kvinnor som har liten arbetslivserfarenhet och/eller låg utbildningsnivå. Genom kursverksamhet för målgruppen har vi provat och utformat nya arbetssätt.


Läsglädje för äldre är ett projekt som handlar om att pensionärer på frivillig basis läser för andra äldre med olika funktionsnedsättningar.


Culture for peace and coexistence i Colombia, hade som mål att minska fattigdom och öka livskvalité för 150 familjer som var medlemmar i lokala föreningar. Genom utbildning stärktes föreningarna så att de kunde fungera som kooperativ. Verksamheten fokuserade på ökad kunskap om hållbara och gemensamma lösningar för tillhörande handel.