Lättläst version saknas
Tillbaka

Anhörigveckan 2-8 oktober

”Om man inte tar mig på allvar, om jag inte får hjälp och stöttning i mitt anhörigskap så kommer ju jag bli psykiskt sjuk och då blir folk anhöriga till mig också. Vi måste bryta den onda cirkeln”

Att vara anhörig

Ungefär var femte svensk (1,3 miljoner) tar regelbundet hand om eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning. Bland dessa anhöriga finns cirka 900 000 personer i arbetsför ålder. Anhöriga kan vara föräldrar som vårdar barn med funktionsnedsättningar, äldre som tar hand om sjuka partners, vuxna barn som hjälper äldre föräldrar, småbarnsföräldrar som vårdar sina sjuka makar, ungdomar och barn som stödjer sjuka föräldrar och personer som tar hand om sjukdomsdrabbade vänner.

Det är svårt att fastställa exakt när någon övergår från att vara en vanlig anhörig till att vara en vårdande anhörig eftersom gränsen är flytande och många anhöriga inte ser sig själva som vårdare. Det kan även inkludera barn till sjuka föräldrar som måste ta ett stort ansvar.

Omsorgsgivande är vanligast i åldersgruppen 45-64 år och det är oftast föräldrar som vårdas. De som är i åldrarna 65-80 år ger mest omsorg till makar eller partners, medan anhöriga i åldern 30-44 år främst tar hand om sina barn med särskilda behov eller hälsoproblem.

Omsorg kan innefatta personlig vård, känslomässigt stöd, medicinering, praktiska uppgifter som inköp och hemskötsel samt hjälp med ekonomi och kontakt med myndigheter och vårdpersonal.

Av de som ger regelbunden omsorg gör 31 procent detta dagligen, 46 procent en gång i veckan och 23 procent minst en gång i månaden.

De flesta (65 procent) spenderar mellan en och tio timmar i veckan på omsorgsuppgifter. 21 procent ger omfattande omsorg i mer än tio timmar i veckan, och i dessa fall bor den anhöriga och den vårdade oftast tillsammans. 14 procent ger mindre än en timme omsorg per vecka.

Källa: Nka - Nationellt kompetenscentrum anhöriga


#vägraskuld

Projektet #vägraskuld är ett initiativ med finansiering av Allmänna Arvsfonden som fokuserar på att stödja unga anhöriga i Sverige. Det syftar till att öka medvetenheten om de utmaningar och ansvar som unga anhöriga möter när de vårdar eller stöttar närstående. Projektet arbetar för att erbjuda unga anhöriga resurser, information och samhällsstöd. Det kan också inkludera att hjälpa unga anhöriga att hitta balans i livet.

Studiecirkelmaterial för anhöriga
Forskning med fokus på anhöriga
#vägraskulds hemsida
#vägraskuld på Facebook
#vägraskuld på Instagram