Tillbaka

Gå en studiecirkel om diken!

Har du som markägare koll på dina diken? Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i markavvattningsföretag, ett dike som gränsar till en granne? Kom med i vår studiecirkel om diken och lär dig mer!

Svenskt jordbruk är idag beroende av fungerande markavvattning, det vill säga att vattnet kan rinna undan så att grödorna kan gro på jordbruksmarken. Men diken måste skötas, hållas rent från skräp och växter så att vattnet får fri väg. Ansvaret för ett dike ligger på den eller de personer som har mark som ansluter eller gynnas av diket. 

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har fått i uppdrag av Jordbruksverket att höja kunskapen om aktivt underhåll och förvaltning och för hos landets lantbrukare och dikningsföretagare genom studiecirklar. Målgruppen är du som äger ett dike eller annan vattenanläggning i jordbrukslandskapet eller som arbetar med entreprenad på dikesunderhåll. Projektet pågår 2019-2024.

- Jordbruksverket har konstaterat att 30-40 procent av de svenska vattendragen har ett påtagligt behov av underhåll, säger Christer Jansson, sakkunnig i vattenfrågor inom LRF. Christer är också projektledare inom Aktiv förvaltning och underhåll av diken.

Projektets mål är att fler ägare till jordbrukets vattenanläggningar ska ha en plan för förvaltningen av dem.

- Studiecirkeln utbildar dig kring dina rättigheter, skyldigheter och de regelverk som finns i samband med diken och dikningsprojekt. Idag finns i landet omkring 50 000 dikningsföretag, vilka bildades med början på 1800-talet och under 1900-talet. Du har en skyldighet att sköta dikena enligt det tillstånd som gavs av dikningsföretaget, säger Christer Jansson. Det går att likna vid en vägförening.

Att skapa förutsättningar för långsiktigt underhåll av diken har flera grundläggande fördelar.

- Brister hos dikessystem kan leda till ytavrinning med ökat näringsläckage. Skogsmark eller byggnader kan skadas om underhållet inte sköts. Där det inte finns upprättade dikningsföretag förekommer tvister kring dikesskötsel, säger Christer Jansson.

Studiecirkeln om diken tar upp många aspekter av frågan. Kunskaper om dränering och dräneringsanläggningar är en grund, liksom vattenlagstiftningsfrågor.

- Studiecirkeln lär dig dina rättigheter och skyldigheter kring diken, liksom att titta på nyttor med att sköta markavvattning och diken. Vi går igenom hur ett markavvattningsföretag fungerar och sköts, hur ansvarsfrågorna ser ut, när ska underhåll ske, hur ska entreprenör upphandlas och det praktiska genomförandet gå till, säger Christer Jansson.

- Ett förändrat klimat väcker också nya frågor kring avvattning, säger Christer Jansson. Diken behöver vara effektiva men frågor om att bromsa vattnet på vägen mot hav och sjö, exempelvis med fosfordammar, aktualiseras också för att minska näringsläckage.

Cirkelledarna och många av deltagarna rekryteras bland sakkunniga och medlemmar inom LRF. Cirkelledaren har genomgått en ämnesutbildning och många av dagens ledare har flera års erfarenhet av att leda dikescirklar.

-En stor anledning att ingenting blir gjort i ett avvattningssystem är att många känner en osäkerhet. Man är osäker på regelverket och vet inte vad grannarna vill. Studiecirkeln ger dig en trygghet och ett verktyg för att komma framåt, avslutar Christer Jansson.

Just nu finns tre planerade studiecirklar för dikning inom SV Väst. Anmäl dig till någon av dem nedan. Det går också bra attt göra en intresseanmälan för att starta upp en cirkel i ditt område via länken nedan eller genom kontakt med Kundtjänst 010-33 00 900.

Anmälning till befintliga studiecirklar

Läs mer och gör intresseanmälan