Tillbaka

Hur påverkar neddragningarna oss?

Folkbildningen är ett kitt som håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin. – Vi är ingen kulturförening. Vi jobbar förebyggande och sänker trösklarna så att människor kan utvecklas och lära sig på sina villkor, exempelvis så att de kan gå vidare till yrkesstudier sedan.

Verksamheten är fri och frivillig i bemärkelsen att människor själva väljer om och när de vill delta. Vad var och en vill bilda sig inom står fritt, vi värderar inte kunskap, deltagarinflytandet är centralt.

Vi anpassar studierna efter deltagarnas förutsättningar och behov.

Studieförbunden har nära koppling till civilsamhället och SV Västs samverkan omfattar nära 400 föreningar i våra 19 kommuner.

Det är viktigt att komma ihåg att vi är stolta folkbildare, vi tror på den fria och frivilliga folkbildningen, på studiecirkeln som metod, deltagarinflytandet och allt det andra. Vi kommer att fortsätta att kämpa för detta och för civilsamhället. Även när vi får minskade resurser.

Vad kan ni som samarbetspart till Studieförbundet Vuxenskolan göra?

Jo, ni kan visa politiker, massmedia och ”vanliga” medborgare att Studieförbundet Vuxenskolan har betydelse för just er i er förening.

Narrativet Fusk

Det finns ett narrativ om att ”Studieförbunden fuskar”. Det är inte sant. Visst det har förekommit vissa oegentligheter – men det har framför allt rört sig om att studieförbunden blivit lurade – precis som Försäkringskassan och andra myndigheter så kan vi bli utsatta för bedrägerier - och det har upptäckts i studieförbundens egen internkontroll - och detta främst i storstadsområden. Studieförbundet Vuxenskolan har lokal närvaro, vi finns nära våra deltagare, ledare och samverkande organisationer. Vi Känner varandra – det minskar riskerna för oegentligheter.

Vi har också ökat all kontroll; egenkontroll, internkontroll och efterkontroll. Det har ni som är aktiva i föreningar märkt av. Vi har infört e-listor (och kan nu t.ex. dubbelköra systemen med de andra studieförbunden för att direkt kunna upptäcka exempelvis dubbelrapportering); vad som kan ersättas i samband med verksamhetens genomförande har förändrats och det ställs allt större krav på underlagen vid fakturering och utbetalning av ersättning för utlägg; det ställs allt högre krav på formuleringar i arbetsplanerna osv.

Vad innebär SVs arbete?

Ekonomi
Utöver att studieförbunden jobbar förebyggande och därmed sparar pengar åt samhället, så genererar vi intäkter.

Skatteintäkterna för utbetalade löner och arvoden till tjänstepersoner, ledare och medverkande i kulturprogram boende i våra kommuner är ofta större än de kommunala bidrag som SV erhållit.

Validering
Att vara aktiv i ett studieförbund eller i en förening ger kunskap och kompetens för livet – genom icke-formell utbildning och informellt lärande. Att kliva fram och leda andra och varandra ger en kompetens för livet. Det ideella engagemanget kan vara en språngbräda i karriären och en väg att skaffa meriter, inte minst för unga kan detta öppna dörrar till arbetsmarknaden. Det kan handla om kunskap i att leda samarbets- och utvecklingsprocesser, konflikthantering, samhällsorientering, arrangörs- och publikutveckling, ekonomi, kommunikation… och inte minst ledarskap.

Utöver alla ledare i som finns i våra samarbetsorganisationer så har SV Väst 740 aktiva cirkelledare.

Föreningsutveckling
Vi vet alla hur viktigt föreningslivet är för invånarna. Studieförbunden utgör navet för en bredd av föreningar. Bara SV Väst samverkar med nära 400 föreningar.
Många kommunala föreningsutvecklare hänvisar både nystartade och andra föreningar till studieförbunden för att få hjälp och stöd – och utbildning. - Bra, tycker vi, - som dagligen arbetar med detta.

Många föreningar saknar föreningslokal och hjälp med praktiska saker såsom kopiering, utformande av affischer, formulering av protokoll osv. – De har studieförbundens fasta förhyrningar som ”sin” föreningslokal, som sitt ”föreningshäng”. - Utan kommunalt bidrag kommer vi att behöva minimera våra förhyrningar och dessa föreningar blir ”hemlösa”.

Med den infrastruktur som SV har med uppbyggd administration, personella resurser och bred kunskap av projekt så vänder sig många av våra samarbetsorganisationer sig till oss för att få stöd och hjälp när det gäller projekt. – Det är vi glada och stolta över. Om denna infrastruktur slås sönder har vi inte längre de möjligheterna.

Tillsammans mot ensamhet
Att jobba för att bryta ensamheten är att – utöver att motverka psykisk ohälsa och lidande – att spara pengar för samhället.

Många kommuner oroas över den ensamhet som många – särskilt äldre – känner. Och här kan studieförbunden dra ett stort lass. I en rapport i Uddevalla (Kartläggning av aktiviteter för äldre brukare inom LSS (Dnr SN/2023:146) lyfts just SV och det framgår att vi är rätt ensamma om att värna dessa människor i just denna kommun.

– Med styrning av studieförbundens bidrag riskerar denna verksamhet att inte kunna genomföras, vilket missgynnar våra allra svagaste och mest utsatta grupper.

Trygghet
En annan sak som oroar kommunerna är känslan av Otrygghet .
Runt om i landet sker ett stort utvecklingsarbete kring stadsutveckling, bland annat för att stärka tryggheten i våra offentliga rum. Civilsamhället är och vill vara en del av detta arbete. Vår ingång är om att människor som känner sig sedda och behövda, som känner sig inkluderade, har inte samma behov av att hävda sig genom negativa handlingar. Vi är också säkra på att när vi bryter åsikter i den lilla gruppen, i studiecirkeln, då ökar förståelsen för Olikheter – vilket i sin tur leder till Trygghet. – Vi vill fortsätta att kunna erbjuda dessa mötesplatser.

Funktionsrätt
Studieförbundet Vuxenskolan värnar dem som har svårast att göra sin röst hörd i samhället. Sedan många år arbetar vi särskilt med människor med intellektuell funktionsnedsättning. Vi ger våra deltagare chans till egenmakt, men vi sprider även kunskap om olika sjukdomar, diagnoser och funktionsnedsättningar och i våra cirklar finner anhöriga stöd. I vårt arbete med metoden Mitt Val (som SV erhållit en internationell utmärkelse för inom ”best practice”) ser vi tydligt vilken skillnad studiecirkeln gör. – Detta vill vi fortsätta med.

Unga – Vi Unga
Även om vår största styrka är lärande och bildning för vuxna så jobbar Studieförbundet Vuxenskolan för att sänka trösklarna för ungas organisering. Även unga kan behöva hjälp med att få sina röster hörda. Vi har under det senaste året bl.a. gett unga människor kunskap i föreningsteknik och ledarskap.

Vi utbildar unga till ledare så att de själva kan ta ansvar för sin fritid – unga leder unga – och vi ger dem ett stort egeninflytande. – Precis detta efterfrågar en kommunal utredare i Uddevalla: "semiorganiserad verksamhet utifrån ungas egna önskemål".

Vi tycker inte att kommunala politiker eller andra vuxna ska styra ungas fritidsintressen – vi tycker att de ska få välja själva. En del gillar kulturaktiviteter, andra inte. – SV vill kunna stötta all ungdomsverksamhet – inte bara inom kulturområdet.

Småföretagare
Studieförbunden finns nära och lättillgängliga. Det är inte helt ovanligt att personer tar kontakt med oss och efterfrågar en viss kunskap, exempelvis i vissa bokföringsprogram, som de behöver för att kunna driva sitt företag. Vi specialdesignar då det som efterfrågas – och kan inom kort erbjuda och starta verksamheten med små grupper. – Vi möjliggör därmed för våra viktiga småföretagare.

Landsbygder
Studieförbundet Vuxenskolan är landsbygdens studieförbund. Vi förstår kraften i en levande landsbygd. Vår verksamhet syftar till individens rätt att få vara en aktiv samhällsmedborgare. Hjärtat i vår verksamhet är bred folkbildning och kulturaktiviteter med stark lokal förankring. Genom verksamheten får deltagaren tillgång till lärande och personlig utveckling var hen än bor. Detta vill vi fortsätta med – men med minskade resurser blir det inte så enkelt.

Etablering av nyanlända
För att kunna ta till sig ”vanliga” studier, för att kunna närmare arbetsmarknaden så underlättar det om en har en viss nivå på sina kunskaper i svenska språket. – Det är där studieförbunden kommer in.

Studieförbunden är snabbfotade. Det har vi visat igen och igen de senaste åren – som när flyktingströmmen kom och vi startade studier i svenska språket och kring svenska samhället utan någon startsträcka alls. Likaså när kriget i Ukraina tvingade många att fly till Sverige. Exempelvis startade Studieförbundet Vuxenskolan i Uddevalla heltidsstudier för 28 ukrainare med två månaders starttid. – Det finns exempel inom där deltagare efter att ha deltagit i SVs verksamhet under våren kunde tenta av hela SFI:n utan att delta vid en enda lektion. – Detta sparar både pengar och mänskliga resurser (meningsfull väntan).

Utan bidrag kan inte studieförbunden vara motor, vi kommer inte att kunna ha tillräckligt med personal för att kunna samordna alla ideella, som också behöver finnas på plats vid dessa aktiviteter.

Välfärd och samverkan
Deltagande i föreningsaktiviteter är hälsofrämjande. Att delta i en studiecirkel räknas som föreningsaktivitet. – Denna möjlighet minskas utan bidrag till studieförbunden. Projektbidrag till studieförbunden innebär avsaknad av långsiktighet och försvårar kontinuerlig samverkan, exempelvis samverkan avseende krisberedskap.

Några röster från deltagare

Har för egen del med goda framsteg deltagit i Studieförbundet Vuxenskolan Västs Data/Mobilkurs. Utan den möjligheten hade jag haft avgörande svårigheter att alls klara de numera nödvändiga hanteringar inom IT som krävs av individen för att klara vardagen och delta i samhället till fullo både privat och yrkesmässigt!
/Helena Söderquist , Uddevalla

SPF Seniorerna Viken Uddevalla har under lång tid haft ett gott samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, ett samarbete som innebär teknisk support, ordnande av riktade studiecirklar för pensionärer och tillgång till lokaler för sociala möten för att motverka ensamhet för äldre. Allt detta gör att tillvaron för många får ett rikare innehåll.
/Leif Granath, SPF Seniorerna Viken 

Fler röster från Folkbildningenssveriges Uddevalla  på Facebooksidan #rörintevårfolkbildning