Personuppgiftshantering

Information enligt PuL (Personuppgiftslagen)

För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina personuppgifter. Uppgifterna kan vi också komma att använda för att sända dig information om kommande verksamhet. Information kommer givetvis inte kunna användas av andra än Studieförbundet Vuxenskolan.

Personnummer

Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet bedrivs till viss del med statsbidrag. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in, avidentifieras och används som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

Statistiska Centralbyrån är på Folkbildningsrådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd har hand om registret. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Utöver Folkbildningsrådet och Statistiska Centralbyrån enligt ovan kommer ditt personnummer inte att kunna användas av några andra än Studieförbundet Vuxenskolan.

Om du av någon anledning trots detta inte kan eller vill uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med den SV-avdelning som arrangerar studiecirkeln eller arrangemanget. 

Kontaktuppgifter

Avdelningens kontaktuppgifter hittar du under menyn till vänster på kurssidorna, www.sv.se.