Existentiell hälsa

Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv, om hur du ser på dina möjligheter i livet och på vilket sätt du hanterar kriser. God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen.

Hur du ser på livet avgör vilken förmåga du har att hantera motgångar och att ta vara på livets glädjeämnen.

Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv. God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen. Trots fysisk och psykisk god hälsa kan vi ibland känna oss sköra.


Existentiell hälsa handlar bland annat om hur du ser på dina möjligheter i livet och på vilket sätt du hanterar kriser. Vissa människor lever med många brister men tycker ändå att livet är meningsfullt, andra har goda förutsättningar fysiskt och psykiskt men har ändå svårt att känna livsglädje.Alla samtalskort utgår från åtta dimensioner av existentiell hälsa, de dimensioner som - enligt WHO:s folkhälsoundersökningar - påverkar självskattad psykisk och fysisk hälsa på ett positivt sätt. 


Här kan du ladda ned produktbladet om samtalskorten: 

Existentiell_halsa_Produktblad_samtalskort.pdf


▸ För information om samtalskort, samtalsledarutbildningar och kurser

kontakta Lena Bergquist lena.bergquist@sv.se


▸ Beställning av samtalskort

kontakta Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland vastmanland@sv.se

Samtalskorten

Arbetet med de tre samtalskortlekarna går till på samma sätt. Vi sätter oss in i den dimension vi ska samtala om. Vi svarar på de frågor som ställs på korten: hur vi tänker, känner och handlar inom respektive dimension. Frågorna i de tre samtalskortlekarna är salutogena och lösningsfokuserade i olika grad.


Målet med samtalskortens frågor är att deltagarna ska bli medvetna om sina förhållningssätt och få möjlighet att hitta nya förhållningssätt - och vägar i livet - som stärker den självskattade psykiska och fysiska hälsan.


Som ett komplement till samtalskortens texter kan man utgå från bilder när man pratar om existentiell hälsa. Bilderna kan förstås användas av alla – men de är extra bra för de deltagare som har svårt med text och läsning samt de som nyligen har börjat lära sig det svenska språket.


Läs mer om varje slag av samtalskort nedanEn ask med bilder om existentiell hälsa

Bilder om 8 existensiella teman samt frågor på baksidan av bilderna.


Ledaren beskriver den existentiella dimensionen deltagarna ska arbeta med. Deltagaren väljer en bild som handlar om den existentiella dimensionen och som hon eller han får en positiv association till. Deltagaren berättar hur hon eller han tänker kring bilden, hur det känns att titta på bilden och hur deltagaren kan handla för att det ska bli så bra som möjligt för henne eller honom.


Bilderna är ett komplement till de övriga samtalskorten och används med fördel till grupper som har svårt med text och läsning av olika skäl, samt de som nyss har börjat lära sig det svenska språket.


Här kan du ladda ned produktbladet om samtalskorten: 

Existentiell_halsa_Produktblad_samtalskort.pdf


Samtalskort – Frön till livsmod och livsglädje

De ”gröna” samtalskorten gjordes av Lena Bergquist år 2015 och utgår även de från de första samtalskorten (se överst).


De åtta dimensionerna är beskrivna utifrån ett språk som associerar till naturen. Frågorna på baksidan av korten handlar om hur du tänker och känner samt hur du skulle kunna handla för att stärka din självskattade psykiska och fysiska hälsa. Korten är laminerade och kan med fördel användas ute, de passar därför bra inom grön verksamhet (grön rehab, naturunderstödd terapi, promenader, pilgrimsvandringar etc).


Här kan du ladda ned produktbladet om samtalskorten: 

Existentiell_halsa_Produktblad_samtalskort.pdf

Samtalskort när livet utmanar – livsmod, livsglädje, livsmening

Dessa samtalskort skapades under 2016 och 2017. De utgår från den första samtalskortleken (se ovan), men språket är enklare och uttrycket inte lika salutogent.


Korten passar bra inom vård, omsorg och stödverksamheter. Dessa initierades av Anna-Karin Jeppsson, Qulturum, utvecklingsenheten, Region Jönköping och sjukhuspräst Thomas Sjöberg, Sjukhuskyrkan Ryhov och utgår från deras erfarenheter av att arbeta med existentiella frågor inom psykiatrin, Region Jönköpings län.

Samtalsledarutbildning

För ledare av grupper som ska använda samtalskorten om existentiell hälsa


Kursledare: Lena Bergquist (lena.bergquist@sv.se]


1.Föredrag och samtal om åtta dimensioner av existentiell hälsa, de dimensioner som enligt WHO:s folkhälsoundersökningar påverkar självskattad psykisk och fysisk hälsa på ett positivt sätt. Vi tittar närmare på forskning och utvärderingar kring arbetet med existentiell hälsa. Deltagarna får också ta del av arbetsmetoder och övningar. Avslutningsvis samtalar vi om de resultat som enligt utvärderingar kan ses i grupper som använder samtalskorten om existentiell hälsa: ökat självförtroende, hopp om framtiden, ökad motivation och förmåga att se möjligheter samt nya sociala nätverk.


2) Deltagarna får prova på att använda de tre samtalskortlekarna där de åtta dimensionerna finns beskrivna. Vi samtalar om de frågor som ställs på korten: hur du tänker, känner och handlar inom respektive dimension.


Frågorna i de tre samtalskortlekarna är salutogena och lösningsfokuserade i olika grad. Målet med samtalskortens frågor är att deltagarna ska bli medvetna om sitt förhållningssätt och få möjlighet att hitta nya förhållningssätt - och vägar i livet - som stärker den självskattade psykiska och fysiska hälsan. Vi provar också att använda bilder som utgångspunkt för samtal, bilderna är ett komplement till samtalskorten. De används med fördel i integrationsgrupper, där deltagarna har börjat lära sig svenska, och av andra som av olika skäl har svårt att läsa.