Existentiell hälsa

Hur du ser på livet avgör vilken förmåga du har att hantera motgångar och att ta vara på livets glädjeämnen. Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv. God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen. Trots fysisk och psykisk god hälsa kan vi ibland känna oss sköra. Existentiell hälsa handlar bland annat om hur du ser på dina möjligheter i livet och på vilket sätt du hanterar kriser. Vissa människor lever med många brister men tycker ändå att livet är meningsfullt, andra har goda förutsättningar fysiskt och psykiskt men har ändå svårt att känna livsglädje.

Alla samtalskort utgår från åtta dimensioner av existentiell hälsa, de dimensioner som - enligt WHO:s folkhälsoundersökningar - påverkar självskattad psykisk och fysisk hälsa på ett positivt sätt. 

Samtalskorten
(Läs mer om varje slag av samtalskort härintill)
Arbetet med de tre samtalskortlekarna går till på samma sätt. Vi sätter oss in i den dimension vi ska samtala om. Vi svarar på de frågor som ställs på korten: hur vi tänker, känner och handlar inom respektive dimension.  Frågorna i de tre samtalskortlekarna är salutogena och lösningsfokuserade i olika grad. Målet med samtalskortens frågor är att deltagarna ska bli medvetna om sina förhållningssätt och få möjlighet att hitta nya förhållningssätt - och vägar i livet - som stärker den självskattade psykiska och fysiska hälsan. Som ett komplement till samtalskortens texter kan man utgå från bilder när man pratar om existentiell hälsa. Bilderna kan förstås användas av alla – men de är extra bra för de deltagare som har svårt med text och läsning samt de som nyligen har börjat lära sig det svenska språket.

Samtalsledarutbildning för ledare av grupper som ska använda samtalskorten om existentiell hälsa
Kursledare: Lena Bergquist (lena.bergquist@sv.se]

1.Föredrag och samtal om åtta dimensioner av existentiell hälsa, de dimensioner som enligt WHO:s folkhälsoundersökningar påverkar självskattad psykisk och fysisk hälsa på ett positivt sätt. Vi tittar närmare på forskning och utvärderingar kring arbetet med existentiell hälsa. Deltagarna får också ta del av arbetsmetoder och övningar. Avslutningsvis samtalar vi om de resultat som enligt utvärderingar kan ses i grupper som använder samtalskorten om existentiell hälsa: ökat självförtroende, hopp om framtiden, ökad motivation och förmåga att se möjligheter samt nya sociala nätverk.

2) Deltagarna får prova på att använda de tre samtalskortlekarna där de åtta dimensionerna finns beskrivna. Vi samtalar om de frågor som ställs på korten: hur du tänker, känner och handlar inom respektive dimension. Frågorna i de tre samtalskortlekarna är salutogena och lösningsfokuserade i olika grad. Målet med samtalskortens frågor är att deltagarna ska bli medvetna om sitt förhållningssätt och få möjlighet att hitta nya förhållningssätt - och vägar i livet - som stärker den självskattade psykiska och fysiska hälsan. Vi provar också att använda bilder som utgångspunkt för samtal, bilderna är ett komplement till samtalskorten. De används med fördel i integrationsgrupper, där deltagarna har börjat lära sig svenska, och av andra som av olika skäl har svårt att läsa. 

Här kan du ladda ned produktbladet om samtalskorten: 
Existentiell_halsa_Produktblad_samtalskort.pdf

miniatyr

För information om samtalskort, samtalsledarutbildningar och kurser
kontakta Lena Bergquist lena.bergquist@sv.se

Beställning av samtalskort
kontakta Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland vastmanland@sv.se