Samtalskort existensiell hälsa

Alla samtalskort utgår från åtta dimensioner av existentiell hälsa, de dimensioner som - enligt WHO:s folkhälsoundersökningar - påverkar självskattad psykisk och fysisk hälsa på ett positivt sätt.

Arbetet med de tre samtalskortlekarna går till på samma sätt. Vi sätter oss in i den dimension vi ska samtala om. Vi svarar på de frågor som ställs på korten: hur vi tänker, känner och handlar inom respektive dimension.  Frågorna i de tre samtalskortlekarna är salutogena och lösningsfokuserade i olika grad. Målet med samtalskortens frågor är att deltagarna ska bli medvetna om sina förhållningssätt och få möjlighet att hitta nya förhållningssätt - och vägar i livet - som stärker den självskattade psykiska och fysiska hälsan. Som ett komplement till samtalskortens texter kan man utgå från bilder när man pratar om existentiell hälsa. Bilderna kan förstås användas av alla – men de är extra bra för de deltagare som har svårt med text och läsning samt de som nyligen har börjat lära sig det svenska språket.

Samtalskort – livsmod, livsglädje, livsmening 
De första samtalskorten skapades av metodutvecklare och samtalsterapeut Lena Bergquist och teol dr Cecilia Melder 2013. De utgår från WHO:s folkhälsoundersökningar som visar att förhållningssättet till existentiella dimensioner i livet har stor påverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Beskrivningen av dimensionerna och frågorna är salutogena och främjar reflektioner som skapar nya och konstruktiva förhållningssätt till de livsfrågor vi ställs inför.

Samtalskort när livet utmanar – livsmod, livsglädje, livsmening 
Dessa samtalskort skapades under 2016 och 2017. De utgår från den första samtalskortleken (se ovan), men språket är enklare och uttrycket inte lika salutogent. Korten passar bra inom vård, omsorg och stödverksamheter.  Dessa initierades av Anna-Karin Jeppsson, Qulturum, utvecklingsenheten, Region Jönköping och sjukhuspräst Thomas Sjöberg, Sjukhuskyrkan Ryhov och utgår från deras erfarenheter av att arbeta med existentiella frågor inom psykiatrin, Region Jönköping.

Samtalskort – Frön till livsmod och livsglädje 
De ”gröna” samtalskorten gjordes av Lena Bergquist år 2015 och utgår även de från de första samtalskorten (se överst). De åtta dimensionerna är beskrivna utifrån ett språk som associerar till naturen. Frågorna på baksidan av korten handlar om hur du tänker och känner samt hur du skulle kunna handla för att stärka din självskattade psykiska och fysiska hälsa. Korten är laminerade och kan med fördel användas ute, de passar därför bra inom grön verksamhet (grön rehab, naturunderstödd terapi, promenader, pilgrimsvandringar etc).

En ask med bilder om existentiell hälsa 
En ask med bilder samt de 8 dimensionerna och frågor på baksidan av bilderna. Ledaren beskriver den existentiella dimensionen deltagarna ska arbeta med. Deltagaren väljer en bild som handlar om den existentiella dimensionen och som hon eller han får en positiv association till. Deltagaren berättar hur hon eller han tänker kring bilden, hur det känns att titta på bilden och hur deltagaren kan handla för att det ska bli så bra som möjligt för henne eller honom.

Bilderna är ett komplement till de övriga samtalskorten och används med fördel till grupper som har svårt med text och läsning av olika skäl, samt de som nyss har börjat lära sig det svenska språket.