Valberedning - välja och granska

Valberedningens roll är att bereda valen till årsmötet. Kort sagt att lämna fram ett förslag som årsmötet kan välja att anta eller inte. Arbetet i en valberedning kan se väldigt olika ut beroende på rådande traditioner och organisationskultur. Det finns dock väldigt många olika modeller och material som en valberedning kan ta hjälp av i sitt arbete.

Revisorer

Revisorerna är medlemmarnas ögon och öron på styrelsens sätt att förvalta föreningens kapital och verksamhet. Revisorerna följer styrelsens ekonomiska beslut genom styrelseprotokoll och bokföring.
 

Om det krävs att föreningen ska välja/anlita en auktoriserad revisor ska det framgå av stadgarna. Revisorerna skriver en revisionsberättelse inför årsmötet.

Årsmötet

Årsmötet är föreningens viktigaste möte, där de viktigaste besluten fattas. Det är vanligt att årsmötet beskrivs som föreningens högst beslutande organ. Hur det kallas till årsmöte och hur rösträtten ska fördelas finns beskrivet i föreningens stadgar.
 

På ett årsmöte får medlemmarna möjlighet att granska och godkänna verksamhetsberättelsen och budgeten och välja ledamöter till styrelse, valberedning och revisor. Det är också årsmötet som tar ställning till och godkänner fjolårets ekonomiska resultat och balansräkning, styrelsens verksamhetsberättelse och ger styrelsen ansvarsfrihet om ombuden tycker att styrelsen gjort ett gott arbete under det gångna året. I ett sådant beslut röstar inte styrelseledamöterna själva, eftersom de är jäviga.

Repetera? Följande film går igenom ovanstående text.