Studieförbundet Vuxenskolans integritetspolicy, GDPR

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som deltagare som Studieförbundet Vuxenskolan behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter, inom ramen för folkbildningsverksamhet reglerad av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildning.
 

Integritetsansvarig
Studieförbundet Vuxenskolan är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Studieförbundet Vuxenskolan.

Integritetsansvarig för Studieförbundet Vuxenskolan riksorganisationen är Jonas Valdringer, dataskydd@sv.se

Studieförbundet Vuxenskolans samverkansparter
Studieförbundet Vuxenskolan är anordnare av all statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet inom Studieförbundet Vuxenskolan och därmed ansvarig för behandling av personuppgifter insamlade i samband med verksamhet genomförd med samverkanspart. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast Studieförbundet Vuxenskolan.
 

Hur personuppgifter behandlas och samlas in
Studieförbundet Vuxenskolan samlar in personuppgifter från den registrerade, antingen via föranmälan via webbformulär eller telefon eller i samband med verksamhet.

Studieförbundet Vuxenskolan registrerar i normalfallet namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i folkbildningsverksamhet.

För att personuppgifter i Studieförbundet Vuxenskolans register ska vara aktuella inhämtar Studieförbundet Vuxenskolan regelbundna adressuppdateringar från adresstjänster.
 

Känsliga personuppgifter
Studieförbundet Vuxenskolan behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag. Detta med stöd av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.[1]
 

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter
Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Även folkbildningsverksamhet som omfattas av kommun- eller landstingsfullmäktiges beslut anses som en uppgift av allmänt intresse.
 

Administration av folkbildningsverksamhet
Studieförbundet Vuxenskolan behandlar personuppgifter för att administrera folkbildningsverksamhet och kommunicera med registrerade. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Det är nödvändigt för Studieförbundet Vuxenskolan att hantera deltagares personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med deltagare. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Studieförbundet Vuxenskolan Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i folkbildningsverksamhet.
 

Tillgodose förordningskrav och krav från bidragsgivare
Studieförbundet Vuxenskolan behandlar personuppgifter för att tillgodose förordningskrav samt Folkbildningsrådets och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet, exempelvis deltagarundersökningar. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Inom ramen för denna behandling kan personuppgifter komma att samköras mellan två eller flera av de tio studieförbunden med ändamålet att säkerställa att regler och villkor för statsbidrag följs.
 

Direkt marknadsföring
Studieförbundet Vuxenskolan behandlar deltagares personuppgifter för marknadsföringsåtgärder avseende studieförbundsverksamhet, med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter.
 

Övrig verksamhet
Studieförbundet Vuxenskolan behandlar personuppgifter i övriga delar av verksamheten med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning i de fall där det finns berättigade intressen för behandlingen.
 

Lagring av personuppgifter
Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det verksamhetsår en registrerad deltar i Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet och i upp till 24 månader därefter.

Studieförbundet Vuxenskolan kan dock komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Folkbildningsrådet, författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav från Folkbildningsrådet på att under en viss tid i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet.

Studieförbundet Vuxenskolan är även skyldiga att lagra närvarolistor och kulturprogramrapporter, vilka innehåller personuppgifter i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078) då de utgör verifikat.

Studieförbundet Vuxenskolan raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns rättslig grund att behandla.
 

Överföring av uppgifter till tredje part
Studieförbundet Vuxenskolan är skyldiga enligt förordning att på begäran överlämna de personuppgifter som Folkbildningsrådet, statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter. Överföringen sker därmed med stöd av grunden rättslig förpliktelse.

Studieförbundet Vuxenskolan överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. Studieförbundet Vuxenskolan säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.
 

Överföring till tredje land utanför EU/EES
Studieförbundet Vuxenskolan överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Studieförbundet Vuxenskolan har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftsleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.
 

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få veta om och hur Studieförbundet Vuxenskolan behandlar dennes personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade.

Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås t.ex. om Studieförbundet Vuxenskolan är skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna.

Den registrerade har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör denne som har lämnats till Studieförbundet Vuxenskolan i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Den registrerade har alltid rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till dataskydd@sv.se.

Den registrerade har rätt att inge klagomål på Studieförbundet Vuxenskolans personuppgiftsbehandling antingen direkt till Studieförbundet Vuxenskolan eller till Datainspektionen.
 

Behandling för andra ändamål
Övrig personuppgiftsbehandling utöver det offentligt understödd folkbildningsverksamhet grundar sig på laglig grund samtycke eller i vissa fall intresseavvägning.