Projektinformation vid uppstarten 2019

"Arbetet kommer att bedrivas med start under hösten 2019 på olika förskolor framförallt i Gävleborg. Projektet kommer även starta en ny LSS-verksamhet i Bollnäs med målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar, från vilket arbetet kommer att ha sin utgångspunkt.

Aktiviteterna kommer att använda teater och drama som metod och processen kommer även att dokumenteras via film.


Målet är att projektet ska skapa en metod för att jobba med diskrimineringsrelaterade frågor via teater/filmform. Målet är också att planera och genomföra föreställningar rörande ämnet genom den i projektet framtagna teaterformen, i förskolor. På så vis kan man medvetandegöra och förändra situationen för barn i förskoleålder gällande diskriminering och kränkningar.


Genom att projektets aktiviteter också utgår från en alternativ LSS-verksamhet får målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning nya förutsättningar för sin fortsatta utveckling. Man får också nya verktyg för att lyfta sig ur särbehandlande anpassningar och möjligheten att prova på en mer stimulerande sysselsättning"


Projekt Vilja genomfördes under tre år, med stöd av Allmänna Arvsfonden.

 

Barnkonventionen

Projekt Viljas arbete utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den också kallas. Den innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

På Unicefs hemsida kan du läsa mera om Barnkonventionen. Där kan du läsa hela texten eller en kortversion.


Material: filmer om de sju diskrimineringsgrunderna

Titta på projektets animerade filmer om de sju diskrimineringsgrunderna! Filmerna är gjorda för yngre barn. De är tänkta att användas som en hjälp i skolor och dess pedagogiska arbete mot kränkningar och diskriminering.

Filmerna finns på YouTube.