Lättläst version saknas

Jäv

De flesta frågor och svar är hämtade med tillstånd från Christer Leopolds sida Voluntaris – Ideella Strategier / Föreningsdoktorn

Kan styrelsen bevilja sig själv kostnadsersättning?

Fråga: Kan en styrelse i en ideell förening bevilja sig själva kostnadsersättning med en fast summa? Är inte det jäv? Jag anser att det ska vara årsmötesbeslut samt att det blir skattemässiga konsekvenser för mottagaren och denne måste ändå redovisa de faktiska kostnaderna.

Voluntarius svar: Det finns ingen lag om ideella föreningar. Därför finns inget officiellt skrivet om jäv i ideella sammanhang. Frågan om jäv ingår dock i god föreningssed. Om du vill se något officiellt skrivet om styrelse och jäv så kan du titta på "Lagen om ekonomiska föreningar" 5 kapitlet 10. Där står bl.a. att "en styrelseledamot ... får inte handlägga frågor rörande avtal mellan honom och föreningen". Motsvarande gäller även inom ideella föreningar. Styrelsen kan alltså inte (om inte stadgarna medger det) besluta om ersättningar till sig själv. Det kan endast årsmötet göra.

Det är korrekt och rimligt inom föreningslivet att ge ersättning för rimliga utlägg. Om en förening gör det eller inte beror på dess policy. Policys beslutas normalt av årsmötet. Om originalkvittot lämnas över och tas in i föreningens bokföring så är ersättningen inte skattepliktig för den enskilde. Om ersättningen inte baseras på originalkvitto, utan utgörs av ett fast belopp, då är den skattepliktig precis som du skriver och måste redovisas som sådan av föreningen.

Är det jäv om någon är såväl ordförande, kassör som ensam firmatecknare?

Fråga: Jag vill veta vad som gäller beträffande jävsituation i en ideell förening. Kan samma person vara både ordförande, kassör och ensam firmatecknare?

Svar: Det är inte automatiskt jäv om en förtroendevald i en ideell förening är på samma gång är ordförande och kassör. I en mycket liten förening kan det ibland vara nödvändigt att fördela arbetet så. Helst bör man naturligtvis undvika en sådan makt- och arbetskoncentration. I medelstora och större föreningar skulle man inte acceptera det.

I det här fallet är personen också "ensam firmatecknare" (det är oklart vad du menar med detta, se nedan). Det skapar inte heller automatiskt jäv. Jäv handlar ju om att delta i eller själv fatta beslut som gynnar en själv eller närstående. Om personen utnyttjar sin maktställning för att gynna sig själv, då är det jäv.

Om firmateckning: Det kan inte finnas en ensam firmatecknare i en förening. Styrelsen i förening är nämligen alltid föreningens firmatecknare. Styrelsen kan sedan av praktiskt skäl delegera till enskilda ledamöter att dessutom vara firmatecknare. Normalt kan till exempel ordföranden ges rätt att tillsammans med annan styrelseledamot skriva under avtal. Det kan också vara normalt att låta kassören ensam göra girobetalningarna under förutsättning att någon annan i styrelsen först attesterat fakturorna.

Får enskilda medlemmar delta i beslut som rör deras egna ekonomiska intressen?

Fråga: Jag är medlem i en förening som arrenderar ett område av ett skogsbolag. På området har under ca 20 år funnits 4 mycket enkla stugor i privat ägo, vilket hela tiden stridit mot arrendeavtalet. Skogsägaren har under det gångna året underrättats om att dessa stugor inte tillhör klubben utan enskilda medlemmar.

Markägaren kräver nu att klubben övertar ägandet eller att stugorna rivs. De forna ägarna måste godta att stugorna överlåts till klubben eller riva dem.

Min fråga är: Kan dessa stugägare och deras anhöriga delta i omröstningar om hur stugorna ska disponeras vid eventuellt bevarande eller kan man hävda att jäv föreligger eftersom det gäller att bevara egna förmåner?

Svar: Det finns ingen lag om ideella föreningar. Men enligt god föreningssed (och analogt med lagen om ekonomiska föreningar) får medlemmar inte delta i överläggningar och omröstningar som ger dem speciella förmåner. De bör helst lämna mötet under denna punkt. Detta gäller förstås även medlemmar som är nära släktingar till den direkt berörde. (Anhöriga som inte är medlemmar har - om inte stadgarna säger något annat - inte rätt att överhuvud taget delta i och rösta på föreningsmötet.)

Är det jäv om två makar är ordförande och kassör i föreningen?

Fråga: Kan ett gift par vara ordförande och kassör i en förening utan att det blir jäv? Kan en utflyttad dotter vara revisorssuppleant när föräldrarna sitter i styrelsen?

Svar: Man kan inte säga generellt att det är olämpligt att ett gift par sitter i samma styrelse, eller att de innehar ordförande- och kassörsposterna, men det finns utan tvivel många sammanhang där denna kombination skulle kunna ses som olämplig. Graden av lämplighet beror naturligtvis också på vad föreningen sysslar med och hur stor dess omsättning och förmögenhet är. Förhållandet i sig är inte jäv, men risken för att jäv ska uppstå är stor, liksom risken för maktmissbruk. Det beror ytterst på de berörda personerna och hur de arbetar.

En förening kan minska risken för missbruk och jäv i styrelsen genom att ha klara regler för hur styrelsen ska arbeta och fatta sina beslut, hur firman tecknas och vad som ingår i ordförandens, kassörens med fleras uppdrag.

Är det jäv om en dotter till styrelseledamot är revisor?

Fråga: Kan en utflyttad dotter vara revisorssuppleant när föräldrarna sitter i styrelsen?

Svar: Givetvis kan en dotter inte vara revisor/revisorssuppleant i en förening där föräldrarna sitter i styrelsen. Detta är en jävssituation.